Enquete Historisch Watererfgoed Onderdendam

In het Nijsjoagertje van juni j.l. werd een enquêteformulier ingestoken waarbij de bewoners werd gevraagd wel of niet in te stemmen met het nemen van een volgende stap om het unieke karakter van ons dorp, de monumentale panden en bruggen, de bebouwing dus, het kruispunt en de loop van kanalen en karakteristieken van het landschap om Onderdendam heen dat verwijst naar de geschiedenis van ons dorp, te beschermen op een of andere wijze. Dat zou kunnen door op die grond ons dorp een  ‘ beschermde status ‘ te verlenen in een of andere zin die vooral de nadruk legt op het unieke samenspel van water, gebouwen en door de tiggelindustrie gevormd landschap.  

Drie jaar lang hebben een aantal bewoners, verenigd in de Werkgroep Historisch Waterefgoed Onderdendam  samen met  en gefinancierd door de provincie Groningen en  met de gemeente het Hogeland, het waterschap Noorderzijlvest, deskundigen van de Groninger Archieven, een master- student Landschapsgeschiedenis van de Rijksuniversiteit die op de geschiedenis van het landschap rond Onderdendam afstudeerde,  en last but no least erfgoedinstituut Libau beschermenswaardige karakteristieken geïnventariseerd, beschreven  en benoemd. Daarnaast werd de bewoningsgeschiedenis van een aantal in het oog lopende met de watergeschiedenis van Onderdendam verbonden panden beschreven en in kaart gebracht door de bewoners zelf. De provinciale reprodienst heeft na correcties vanuit het dorp dit tot aantrekkelijk digitaal product gemaakt verlucht met  foto’s en video’s van Martijn Heemstra:  

Na overleg met de erfgoed- afdeling van de gemeente het Hogeland en de daarvoor  verantwoordelijke wethouder Eltjo Dijkhuis met de werkgroep op 19 februari dit jaar, stelde de gemeente dat men pas met de werkgroep wilde nadenken over te volgen nieuwe stappen wanneer de werkgroep kon aantonen dat er in het dorp voldoende draagkracht was voor iets dergelijks. Om die reden besloot de werkgroep een enquête onder de bewoners te houden om te peilen of men de werkgroep toestond een dergelijk volgende stap te nemen. Om toe te lichten waar het om draaide, verscheen in het Nijsjoagertje  van juni op de voorpagina een nieuwsbericht en werd een enquêteformulier ingestoken met eenvoudige ja of nee –vraagstelling. Op 3 en 4 Juni en het weekend daarna werden de 300 verspreide formulieren weer huis aan huis door de leden van de werkgroep opgehaald in het dorp en het buitengebied. Tot grote vreugde van de werkgroep is er uitvoerig gereageerd: 

Terug kwamen 114 formulieren. Dat betekent een respons van 38%. Statistisch is dat een robuuste uitslag die aangeeft dat hier een om een enquête gaat die goed de mening van het dorp weerspiegelt.

Daarvan gaven 100 mensen aan in te stemmen met het feit dat de werkgroep samen met de erfgoedafdeling van de gemeente mag gaan zoeken naar mogelijkheden hoe voor het dorp belangrijke historische karakteristieke kunnen worden beschermd. Niet alleen wat betreft gebouwen en bruggen maar ook de waterlopen, kades en een aantal met de watergeschiedenis en vroegere bedrijvigheid van Onderdendam, de steenfabrieken, verbonden overblijfselen. Het formulier sprak hierover niet voor niets in termen van  ‘in grote lijnen’.

14 personen gaven aan daar niets in te zien.

Er is dus een duidelijk afgetekende  meerderheid aangetoond. 

Bij een aantal mensen ook sommige voorstemmers kwam naar voren dat  een ‘beschermde status ‘  voor het buitengebied betekent dat het dan voor de toekomst onmogelijk is ooit een rondweg om Onderdendam heen aan te leggen. Nergens in de verschafte informatie in het Nijsjoagertje staat dat de werkgroep vindt dat zoiets uit den boze is en op grond van haar inventarisatie afgewezen dient te worden. 

In tegendeel het steeds drukker wordende verkeer dat zich door een nauwe passage van het historisch belangrijkste deel van ons dorp wringt,  doet juist afbreuk aan de beschermingswaardigheid en houdbaarheid van monumentale panden en bruggen.  Daarom vindt de werkgroep juist dat wil ons dorp kunnen rekenen op een beschermde status in enige zin er bij de provincie een oplossing op termijn in het zicht moet zijn om dit belangrijkste probleem van Onderdendam aan te pakken. Om die reden wil de werkgroep met de Verkeerscommissie in het dorp om tafel om uit te zoeken wat voor plannen voor de korte en de lange termijn de commissie op dit gebied heeft.

Wat gaan we als werkgroep nu dus doen?

Een overleg starten met de erfgoedafdeling van de gemeente het Hogeland. En melden dat de draagkracht voor een dergelijke stap in het dorp duidelijk is aangetoond. 

Met de Verkeerscommissie van het dorp  om tafel om hun visie op lange en korte termijn te vernemen. En daarbij samen op te trekken.

Mogelijkheden inventariseren om op beperkte schaal historische resten van de tiggelindustrie ten westen van Onderdendam zichtbaar te houden voor volgende generaties. Oriënterende gesprekken met eigenaren van industriële resten houden.

 Informatie over alle volgende stappen zal met de redactie  ’t Nijsjoagertje , de facebook-pagina van Onderdendam  en de website  HYPERLINK “http://www.onderdendam.com” www.onderdendam.com worden gedeeld als daar aanleiding voor is.

Voor meer informatie en vragen : 

Secretaris : Werkgroep Historisch Watererfgoed Onderdendam, 

Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam

Tel.06-18849215;050-3049464 E-mail : c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl