Hogeland

1 maart 2019

Persbericht

BESCHEIDEN EERSTE BEGROTING GEMEENTE HET HOGELAND

De eerste begroting van de gemeente Het Hogeland staat vooral in het teken van uitvoering van al voorgenomen beleid van de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Om die begroting sluitend te krijgen, wordt voor 3,8 miljoen euro een beroep op de financiële reserves gedaan. Voor de jaren na 2019 wordt, met slagen om de arm, financieel evenwicht verwacht.

Naast de inzet op uitvoering van het beleid van de vier voormalige gemeenten wil het college zich ook richten op verdere verbetering van de leefbaarheid. Daarvoor wordt, als het aan het college ligt, een fonds gevormd. Dat geld komt ter beschikking van de dorpen in de gemeente.

Het beeld van de begroting voor 2019 wordt voor een belangrijk deel bepaald door kosten die samenhangen met de gemeentelijke herindeling. Die kosten worden voor een deel gedekt door een financiële tegemoetkoming van het rijk. Ook tegenvallers bij de bouw van een nieuwe, aardbevingsbestendige school in Uithuizen trekken een wissel op de financiële positie van de gemeente.

Ondanks de beperkte financiële speelruimte wil het college volop inzetten op uitwerking van het coalitieakkoord van GemeenteBelangen, CDA, CU en PvdA: ‘Eenheid in Verscheidenheid’. Het college verwacht het komend voorjaar met een nadere uitwerking van dat akkoord te kunnen komen.

Het economische belang van de Eemshaven en die van Lauwersoog is groot. Om de ontwikkelingen daar verder te stimuleren, wil het college aandacht voor de bereikbaarheid van die havens. Daarvoor wordt verbetering van de wegverbindingen N361 (Groningen-Lauwersoog) en N46 (Groningen-Eemshaven) essentieel geacht. De infrastructuur voor fietsers krijgt eveneens aandacht.

De gemeente Het Hogeland kent een relatief hoge jeugdwerkloosheid en betrekkelijk veel laag en middelbaar opgeleid inwoners waarvoor te weinig werk voorhanden is. Het college wil daarom via verschillende maatregelen de werkgelegenheid stimuleren. Zo worden werkgevers gestimuleerd om werk-leertrajecten op te zetten. De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven.

Om de zorg dichtbij de inwoners te houden, gaat de gemeente werken met zogenaamde sociale teams. Er komen vier teams die de inwoners van de voormalige vier gemeenten gaan bedienen op het gebied van onder meer de jeugdhulp, de WMO en de schuldhulpverlening.

Verder zet het college ook in op het stimuleren van het toerisme, verbetering van de verkeersveiligheid en verdere verduurzaming. Ook de aardbevingsproblematiek krijgt de nodige aandacht.

De belastingplannen die het college aan de gemeenteraad voorlegt, leiden voor inwoners van de voormalige gemeenten Bedum en Eemsmond tot een bescheiden verhoging van de belastingdruk: zeven, respectievelijk vijf procent. Inwoners van de oude gemeenten Winsum en De Marne gaan gemiddeld minder belasting betalen dan voorheen: één, respectievelijk 15 procent. De belastingdruk voor inwoners in de gemeente Het Hogeland is, in vergelijking met die van de andere Groninger gemeenten, betrekkelijk bescheiden.

De onroerende zaakbelasting voor ‘niet woningen’ (bedrijfspanden en dergelijke) wordt gemodelleerd naar het systeem dat de gemeente Eemsmond hanteerde. De systematiek leidt tot een meeropbrengst van twee miljoen euro, waarvan één miljoen uit de Eemshaven. Het college vindt het te rechtvaardigen dat de grote bedrijven daar bijdragen aan de leefbaarheid.

Dit betekent wel dat ondernemers in de oude gemeenten Bedum, De Marne en Winsum geconfronteerd worden met een meer dan gemiddelde belastingverhoging. Een deel van de meeropbrengst wordt daarom ingezet voor compenserende maatregelen voor die ondernemers, ambities en fondsen voor het bedrijfsleven. Het resterende bedrag wordt structureel ingezet voor bevordering van de leefbaarheid van de dorpen in de gemeente. Die krijgen, onder voorwaarden, de beschikking over een eigen budget. Het college werkt de plannen nog dit jaar uit.

De gemeenteraad behandelt de begrotingsvoorstellen van het college op 14 en 27 maart. De vergadering begint op beide data om 19.00 uur.

HOOFDLIJNEN BEGROTING 2019 GEMEENTE HET HOGELAND

• Tekort 2019 is gedekt uit Algemene Reserves (3,8 ME);
• Meerjarenperspectief: financieel evenwicht. Wel onzekerheden
• Inzet in eerste instantie vooral gericht op realiseren beleid vier gemeenten
• Coalitieakkoord wordt uitgewerkt in collegeprogramma
• Dorpen krijgen structureel beschikking over eigen ‘dorpsbudget’
• Omvang dorpsbudget ongeveer 1 ME
• ‘Voeding’ fonds voor dorpsbudgetten uit meeropbrengst belasting ‘niet woningen’
• Toepassing model-Eemsmond leidt tot meeropbrengst van jaarlijks circa 2 ME
• Meeropbrengst uit alleen Eemshaven 1 ME. Grote bedrijven bijdragen aan leefbaarheid
• Gevolg: ondernemers in oude gemeenten Bedum, De Marne en Winsum betalen meer
• Er wordt daarvoor een compensatieregeling in het leven geroepen
• Duur compensatie: drie jaar (‘gewenningsperiode’)
• 1 ME komt structureel beschikbaar voor ondernemers
• Met bedrijfsleven in overleg over besteding van die gelden
• Belastingdruk inwoners relatief laag. Bewoners oude gemeenten Bedum en Eemsmond betalen iets meer. Die van De Marne en Winsum iets minder

Besluitenlijst
College van B&W
Datum: 27 februari 2019

Bezwaren tegen verkeersmaatregelen in Adorp (besluit van 19 februari)

In het kader van de herinrichting van de N361 heeft de provincie besloten de aansluiting van de Molenweg Noord op de N361 te Adorp op te heffen. Hiermee wil de provincie de verkeersveiligheid op de N361 vergroten en de leefbaarheid en de woonkwaliteit in het dorp verbeteren. Om de verkeersveiligheid vanaf de zijde van de Molenweg te waarborgen, heeft het college van B&W besloten een aantal verkeersborden en palen aan de Molenweg te plaatsen. Een groot aantal inwoners van Adorp heeft tegen dat besluit bezwaar gemaakt. Veel bezwaren zijn niet-ontvankelijk verklaard omdat de bezwaarmakers als ‘niet-belanghebbend’ zijn aangemerkt. Andere bezwaren werden ongegrond verklaard. Het college volgt hiermee de adviezen van de bezwarencommissie.

Eerste begroting gemeente Het Hogeland een feit

Het college legt de begroting voor 2019 voor aan de gemeenteraad. Die begroting kent een positief meerjarig saldo. De begrotingsstukken worden op vrijdag 2 maart naar de raadsleden verzonden. Die dag verschijnt een persbericht waarin nader op de voorstellen van het college wordt ingegaan.
De gemeenteraad vergadert op 13 en 27 maart 2019 over de voorstellen van het college.
Financiële beleidsstukken naar raad
Het college biedt de gemeenteraad stukken ter vaststelling aan die het kader scheppen voor de omvang en het gebruik van en het beleid rond financiële reserves en voorzieningen. In de stukken zijn ook het afschrijvingsbeleid en de afschrijvingstermijnen voor de gemeente Het Hogeland opgenomen.

Protocol veiligheid kinderen

Een rechter kan maatregelen opleggen die de veiligheid van kinderen moeten waarborgen, Die maatregelen worden uitgevoerd door een beperkt aantal instellingen. Deze ‘G.I.’s’ (Gecertificeerde Instellingen) zijn Het Leger des Heils, de Willem Schrikkergroep en Jeugdbescherming Noord,
Het college heeft besloten een samenwerkingsprotocol tussen de Groninger gemeenten en die G.I.’s te tekenen. In het protocol staat in hoofdlijnen op welke manier lokale sociale teams en de G.I.’s met elkaar overleggen en samenwerken.
De uitwerking van het protocol op detailniveau is de verantwoordelijkheid van de individuele gemeente in samenwerking met de G.I.’s.

Geen bezwaar tegen plannen jeugdhulp

Het dagelijks bestuur van Publieke Gezondheid & Zorg Groningen heeft voorstellen gedaan over de jeugdhulp in de provincie Groningen. De gemeenteraad heeft de gelegenheid een zienswijze in te dienen over deze voorstellen. Het college adviseert de gemeenteraad hiervan af te zien. Bij de totstandkoming van die voorstellen waren ambtenaren en bestuurders van de gemeente betrokken.

Persoonsgegevens zijn op orde

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie jaarlijks te evalueren. In die basisregistratie staan persoonsgegevens van de inwoners. Die evaluatie gebeurt door de gemeente zelf en door een externe partij. De evaluatie moet onder meer naar de Autoriteit Persoonsgegevens worden gestuurd.
De individuele scores van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum laten een positief beeld zien. Het college heeft de evaluatie voor kennisgeving aangenomen.

Compensatie eigen risico voor chronisch zieken en gehandicapten

Inwoners van Het Hogeland met een minimaal inkomen en hoge zorgkosten ontvangen ook in 2019 financiële compensatie. Dat heeft het college besloten. De regeling voor 2019 is dezelfde als die die voor 2018 gold.
Het college wil hiermee voorkomen dat deze groep inwoners financiële problemen krijgt of zorg gaat mijden omdat daarvoor de financiële middelen ontbreken.
Inwoners die gebruik willen maken van de regeling kunnen een aanvraag over het jaar 2019 tot 31 december 2020 indienen bij gemeente het Hogeland. Dat kan online door via https://hethogeland.nl een aanvraagformulier te downloaden. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar in de vier gemeentehuizen en bij het beursgebouw in Winsum. Het ingevulde aanvraagformulier moet met bewijsstukken worden opgestuurd naar Werkplein Ability of naar het postadres van de gemeente Het Hogeland.
De gemeente gaat deze regeling evalueren in het kader var het nieuwe armoede- en minimabeleid dat wordt ontwikkeld.

Leden van het college zijn aanwezig bij de volgende activiteiten
(27 februari t/m 5 maart):

1 maart
• Het voltallige college is aanwezig bij de opening van het carnaval in Kloosterburen. Kronkelhoes, Hoofdstraat 53 a in Kloosterburen (20.11 uur).

2 maart
• Burgemeester Henk Jan Bolding en wethouder Harmannus Blok zijn aanwezig bij de start van de wielerwedstrijd Ronde van Groningen. Henk Jan Bolding verricht om 12.00 uur het startschot; wethouder Harmannus Blok verzorgt om 16.00 uur de huldiging.

3 maart
• Het voltallige college is aanwezig tijdens de carnavalsoptocht in Kloosterburen (14.00 uur).

4 maart
• Burgemeester Henk Jan Bolding brengt een bezoek aan het echtpaar Bolt-Boer, Borgstraat 28 in Uithuizen. Het echtpaar is die dag 60 jaar getrouwd. (15.00 uur)
• De wethouders Kristel Rutgers en Eltjo Dijkhuis zijn aanwezig bij de ingebruikname van nieuwe, duurzame bussen op het busstation in Assen (nabij treinstation, 15.00 uur).
• Het voltallige college is aanwezig bij de viering van Rosenmontag in Kloosterburen (19.49 uur).

5 maart
• Het voltallige college is aanwezig bij de sluiting van het carnaval in Kloosterburen (22.00 uur).

Voor inlichtingen kunt terecht bij:
Paul Kremer: 088 – 345 8614 (di. t/m vrij.)
Pieternel Overmars: 088 – 345 8613 (ma.)