Hogeland

Besluitenlijst College van B&W
Datum: 19 maart 2019

Bestemmingsplan voor woningen aan Maarweg in Uithuizen Aan de Maarweg in Uithuizen zijn enige jaren geleden 44 sociale huurwoningen gesloopt. Voor de invulling van de locatie heeft de Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) plannen ontwikkeld. Die plannen gaan uit van de bouw van 30 woningen, waaronder acht voor huisvesting van jongeren en kleine huishoudens.
Er is een nieuw bestemmingsplan nodig om het project te kunnen realiseren. Tijdens een gehouden inspraakronde is door omwonenden gereageerd op het voorontwerp van het bestemmingsplan. Dit heeft geleid tot aanpassing van de plannen. Het aangepaste plan komt binnenkort zes weken formeel ter inzage te liggen. Omwonenden en belanghebbenden kunnen tijdens die periode een zienswijze indienen. Dit zou opnieuw tot aanpassingen kunnen leiden. Daarna gaat het al dan niet gewijzigde plan ter vaststelling naar de gemeenteraad.
Met het plan kan overigens pas worden begonnen als de RK basisschool ‘De Schelp’ is gesloopt. Die school neemt intrek in de Nieuwe School Uithuizen waar momenteel aan wordt gewerkt. Die school moet voor het schooljaar 2019-2020 klaar zijn.
Begeleiding voor bedrijven en instellingen bij energiebesparing In 2018 is het project ‘Energiebesparing bij bedrijven en instellingen’ uitgevoerd in samenwerking met de provincie Groningen en de Omgevingsdienst Groningen. Bepaalde bedrijven in de voormalige gemeente Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum worden daarmee verplicht energie te gaan besparen. Het gaat om ongeveer 80 bedrijven en instellingen die onder de Wet Milieubeheer vallen en die meer dan 25.000 kubieke meter gas of meer dan 50.000 Kilowattuur aan stroom verbruiken. Deze zogenaamd ‘midden- en grootverbruikers’ moeten minder energie gaan verbruiken. Daarbij worden ze het komend jaar begeleid door teams van de Omgevingsdienst Groningen. De verplichting om energie te besparen wordt onderdeel van het reguliere milieutoezicht in Het Hogeland. Grote bedrijven met een milieuvergunning vallen niet onder dit project.
Compensatieregeling voor hogere OZB ‘niet woningen’ Het college heeft de ‘Uitvoeringsregeling nadeelcompensatie OZB Het Hogeland’ vastgesteld. De regeling is bedoeld om eigenaren of gebruikers van zogenaamde ‘niet woningen’ gedurende drie jaar financieel tegemoet te komen voor de hogere OZB-belasting die ze vanaf 2019 krijgen opgelegd. De regeling wordt binnenkort uitgebreid onder de aandacht van die eigenaren en gebruikers gebracht.

Pagina 2/2
Het Hogeland lid van club grote plattelandsgemeenten Het college heeft besloten dat de gemeente Het Hogeland lid wordt van de club van grote plattelandsgemeenten in Nederland, de ‘P10’. Dat besluit vloeit voort uit het coalitieakkoord. Met deze deelname verwacht de gemeente goed te kunnen samenwerken met gemeenten die vergelijkbare ambities en uitdagingen hebben. Binnen de P-10 komen vooral thema’s aan de orde die specifiek zijn voor grote plattelandsgemeenten en die een eigen lobby vragen in Den Haag. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht van de landelijke en ook de Europese politiek.
De kosten van het lidmaatschap bedragen jaarlijks 5.500 euro.

Leden van het college zijn aanwezig bij de volgende activiteiten (19 maart t/m 27 maart):
23 maart  Wethouder Harmannus Blok is aanwezig bij de Lenteloop in Wehe den Hoorn (start vanaf 08.00 uur, café Hoornstertil) 25 maart  Wethouder Harmannus Blok wethouder Kristel Rutgers brengen een bezoek aan een informatiebijeenkomst over een Multifunctionele Accommodatie in Bedum (Trefcentrum Bedum, 19.00-21.30 uur) 26 maart  Wethouder Harmannus Blok brengt een bezoek aan een echtpaar dat die dag 60 jaar gehuwd is.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij: Paul Kremer: 088 – 345 8614 (dinsdag t/m vrijdag) Pieternel Overmars: 088 – 345 8613 (maandag)

1 maart 2019

Persbericht

BESCHEIDEN EERSTE BEGROTING GEMEENTE HET HOGELAND

De eerste begroting van de gemeente Het Hogeland staat vooral in het teken van uitvoering van al voorgenomen beleid van de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Om die begroting sluitend te krijgen, wordt voor 3,8 miljoen euro een beroep op de financiële reserves gedaan. Voor de jaren na 2019 wordt, met slagen om de arm, financieel evenwicht verwacht.

Naast de inzet op uitvoering van het beleid van de vier voormalige gemeenten wil het college zich ook richten op verdere verbetering van de leefbaarheid. Daarvoor wordt, als het aan het college ligt, een fonds gevormd. Dat geld komt ter beschikking van de dorpen in de gemeente.

Het beeld van de begroting voor 2019 wordt voor een belangrijk deel bepaald door kosten die samenhangen met de gemeentelijke herindeling. Die kosten worden voor een deel gedekt door een financiële tegemoetkoming van het rijk. Ook tegenvallers bij de bouw van een nieuwe, aardbevingsbestendige school in Uithuizen trekken een wissel op de financiële positie van de gemeente.

Ondanks de beperkte financiële speelruimte wil het college volop inzetten op uitwerking van het coalitieakkoord van GemeenteBelangen, CDA, CU en PvdA: ‘Eenheid in Verscheidenheid’. Het college verwacht het komend voorjaar met een nadere uitwerking van dat akkoord te kunnen komen.

Het economische belang van de Eemshaven en die van Lauwersoog is groot. Om de ontwikkelingen daar verder te stimuleren, wil het college aandacht voor de bereikbaarheid van die havens. Daarvoor wordt verbetering van de wegverbindingen N361 (Groningen-Lauwersoog) en N46 (Groningen-Eemshaven) essentieel geacht. De infrastructuur voor fietsers krijgt eveneens aandacht.

De gemeente Het Hogeland kent een relatief hoge jeugdwerkloosheid en betrekkelijk veel laag en middelbaar opgeleid inwoners waarvoor te weinig werk voorhanden is. Het college wil daarom via verschillende maatregelen de werkgelegenheid stimuleren. Zo worden werkgevers gestimuleerd om werk-leertrajecten op te zetten. De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven.

Om de zorg dichtbij de inwoners te houden, gaat de gemeente werken met zogenaamde sociale teams. Er komen vier teams die de inwoners van de voormalige vier gemeenten gaan bedienen op het gebied van onder meer de jeugdhulp, de WMO en de schuldhulpverlening.

Verder zet het college ook in op het stimuleren van het toerisme, verbetering van de verkeersveiligheid en verdere verduurzaming. Ook de aardbevingsproblematiek krijgt de nodige aandacht.

De belastingplannen die het college aan de gemeenteraad voorlegt, leiden voor inwoners van de voormalige gemeenten Bedum en Eemsmond tot een bescheiden verhoging van de belastingdruk: zeven, respectievelijk vijf procent. Inwoners van de oude gemeenten Winsum en De Marne gaan gemiddeld minder belasting betalen dan voorheen: één, respectievelijk 15 procent. De belastingdruk voor inwoners in de gemeente Het Hogeland is, in vergelijking met die van de andere Groninger gemeenten, betrekkelijk bescheiden.

De onroerende zaakbelasting voor ‘niet woningen’ (bedrijfspanden en dergelijke) wordt gemodelleerd naar het systeem dat de gemeente Eemsmond hanteerde. De systematiek leidt tot een meeropbrengst van twee miljoen euro, waarvan één miljoen uit de Eemshaven. Het college vindt het te rechtvaardigen dat de grote bedrijven daar bijdragen aan de leefbaarheid.

Dit betekent wel dat ondernemers in de oude gemeenten Bedum, De Marne en Winsum geconfronteerd worden met een meer dan gemiddelde belastingverhoging. Een deel van de meeropbrengst wordt daarom ingezet voor compenserende maatregelen voor die ondernemers, ambities en fondsen voor het bedrijfsleven. Het resterende bedrag wordt structureel ingezet voor bevordering van de leefbaarheid van de dorpen in de gemeente. Die krijgen, onder voorwaarden, de beschikking over een eigen budget. Het college werkt de plannen nog dit jaar uit.

De gemeenteraad behandelt de begrotingsvoorstellen van het college op 14 en 27 maart. De vergadering begint op beide data om 19.00 uur.

HOOFDLIJNEN BEGROTING 2019 GEMEENTE HET HOGELAND

• Tekort 2019 is gedekt uit Algemene Reserves (3,8 ME);
• Meerjarenperspectief: financieel evenwicht. Wel onzekerheden
• Inzet in eerste instantie vooral gericht op realiseren beleid vier gemeenten
• Coalitieakkoord wordt uitgewerkt in collegeprogramma
• Dorpen krijgen structureel beschikking over eigen ‘dorpsbudget’
• Omvang dorpsbudget ongeveer 1 ME
• ‘Voeding’ fonds voor dorpsbudgetten uit meeropbrengst belasting ‘niet woningen’
• Toepassing model-Eemsmond leidt tot meeropbrengst van jaarlijks circa 2 ME
• Meeropbrengst uit alleen Eemshaven 1 ME. Grote bedrijven bijdragen aan leefbaarheid
• Gevolg: ondernemers in oude gemeenten Bedum, De Marne en Winsum betalen meer
• Er wordt daarvoor een compensatieregeling in het leven geroepen
• Duur compensatie: drie jaar (‘gewenningsperiode’)
• 1 ME komt structureel beschikbaar voor ondernemers
• Met bedrijfsleven in overleg over besteding van die gelden
• Belastingdruk inwoners relatief laag. Bewoners oude gemeenten Bedum en Eemsmond betalen iets meer. Die van De Marne en Winsum iets minder

Besluitenlijst
College van B&W
Datum: 27 februari 2019

Bezwaren tegen verkeersmaatregelen in Adorp (besluit van 19 februari)

In het kader van de herinrichting van de N361 heeft de provincie besloten de aansluiting van de Molenweg Noord op de N361 te Adorp op te heffen. Hiermee wil de provincie de verkeersveiligheid op de N361 vergroten en de leefbaarheid en de woonkwaliteit in het dorp verbeteren. Om de verkeersveiligheid vanaf de zijde van de Molenweg te waarborgen, heeft het college van B&W besloten een aantal verkeersborden en palen aan de Molenweg te plaatsen. Een groot aantal inwoners van Adorp heeft tegen dat besluit bezwaar gemaakt. Veel bezwaren zijn niet-ontvankelijk verklaard omdat de bezwaarmakers als ‘niet-belanghebbend’ zijn aangemerkt. Andere bezwaren werden ongegrond verklaard. Het college volgt hiermee de adviezen van de bezwarencommissie.

Eerste begroting gemeente Het Hogeland een feit

Het college legt de begroting voor 2019 voor aan de gemeenteraad. Die begroting kent een positief meerjarig saldo. De begrotingsstukken worden op vrijdag 2 maart naar de raadsleden verzonden. Die dag verschijnt een persbericht waarin nader op de voorstellen van het college wordt ingegaan.
De gemeenteraad vergadert op 13 en 27 maart 2019 over de voorstellen van het college.
Financiële beleidsstukken naar raad
Het college biedt de gemeenteraad stukken ter vaststelling aan die het kader scheppen voor de omvang en het gebruik van en het beleid rond financiële reserves en voorzieningen. In de stukken zijn ook het afschrijvingsbeleid en de afschrijvingstermijnen voor de gemeente Het Hogeland opgenomen.

Protocol veiligheid kinderen

Een rechter kan maatregelen opleggen die de veiligheid van kinderen moeten waarborgen, Die maatregelen worden uitgevoerd door een beperkt aantal instellingen. Deze ‘G.I.’s’ (Gecertificeerde Instellingen) zijn Het Leger des Heils, de Willem Schrikkergroep en Jeugdbescherming Noord,
Het college heeft besloten een samenwerkingsprotocol tussen de Groninger gemeenten en die G.I.’s te tekenen. In het protocol staat in hoofdlijnen op welke manier lokale sociale teams en de G.I.’s met elkaar overleggen en samenwerken.
De uitwerking van het protocol op detailniveau is de verantwoordelijkheid van de individuele gemeente in samenwerking met de G.I.’s.

Geen bezwaar tegen plannen jeugdhulp

Het dagelijks bestuur van Publieke Gezondheid & Zorg Groningen heeft voorstellen gedaan over de jeugdhulp in de provincie Groningen. De gemeenteraad heeft de gelegenheid een zienswijze in te dienen over deze voorstellen. Het college adviseert de gemeenteraad hiervan af te zien. Bij de totstandkoming van die voorstellen waren ambtenaren en bestuurders van de gemeente betrokken.

Persoonsgegevens zijn op orde

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie jaarlijks te evalueren. In die basisregistratie staan persoonsgegevens van de inwoners. Die evaluatie gebeurt door de gemeente zelf en door een externe partij. De evaluatie moet onder meer naar de Autoriteit Persoonsgegevens worden gestuurd.
De individuele scores van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum laten een positief beeld zien. Het college heeft de evaluatie voor kennisgeving aangenomen.

Compensatie eigen risico voor chronisch zieken en gehandicapten

Inwoners van Het Hogeland met een minimaal inkomen en hoge zorgkosten ontvangen ook in 2019 financiële compensatie. Dat heeft het college besloten. De regeling voor 2019 is dezelfde als die die voor 2018 gold.
Het college wil hiermee voorkomen dat deze groep inwoners financiële problemen krijgt of zorg gaat mijden omdat daarvoor de financiële middelen ontbreken.
Inwoners die gebruik willen maken van de regeling kunnen een aanvraag over het jaar 2019 tot 31 december 2020 indienen bij gemeente het Hogeland. Dat kan online door via https://hethogeland.nl een aanvraagformulier te downloaden. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar in de vier gemeentehuizen en bij het beursgebouw in Winsum. Het ingevulde aanvraagformulier moet met bewijsstukken worden opgestuurd naar Werkplein Ability of naar het postadres van de gemeente Het Hogeland.
De gemeente gaat deze regeling evalueren in het kader var het nieuwe armoede- en minimabeleid dat wordt ontwikkeld.

Leden van het college zijn aanwezig bij de volgende activiteiten
(27 februari t/m 5 maart):

1 maart
• Het voltallige college is aanwezig bij de opening van het carnaval in Kloosterburen. Kronkelhoes, Hoofdstraat 53 a in Kloosterburen (20.11 uur).

2 maart
• Burgemeester Henk Jan Bolding en wethouder Harmannus Blok zijn aanwezig bij de start van de wielerwedstrijd Ronde van Groningen. Henk Jan Bolding verricht om 12.00 uur het startschot; wethouder Harmannus Blok verzorgt om 16.00 uur de huldiging.

3 maart
• Het voltallige college is aanwezig tijdens de carnavalsoptocht in Kloosterburen (14.00 uur).

4 maart
• Burgemeester Henk Jan Bolding brengt een bezoek aan het echtpaar Bolt-Boer, Borgstraat 28 in Uithuizen. Het echtpaar is die dag 60 jaar getrouwd. (15.00 uur)
• De wethouders Kristel Rutgers en Eltjo Dijkhuis zijn aanwezig bij de ingebruikname van nieuwe, duurzame bussen op het busstation in Assen (nabij treinstation, 15.00 uur).
• Het voltallige college is aanwezig bij de viering van Rosenmontag in Kloosterburen (19.49 uur).

5 maart
• Het voltallige college is aanwezig bij de sluiting van het carnaval in Kloosterburen (22.00 uur).

Voor inlichtingen kunt terecht bij:
Paul Kremer: 088 – 345 8614 (di. t/m vrij.)
Pieternel Overmars: 088 – 345 8613 (ma.)