TENNETGELDEN

Stem je mee op je favoriete plannen en ideeën vanuit het Landschapscompensatie-programma 380 KV voor Onderdendam?! 
Alle inwoners van Onderdendam vanaf 12 jaar en ouder krijgen een brief en kunnen stemmen op hun vijf favoriete ideeën.

Stemmen
Vanaf maandag 1 mei tot en met vrijdag 26 mei 2023 kun je je stem doorgeven op  stemvanonshogeland.nl Je hebt hiervoor een unieke stemcode nodig, die vind je in de brief.

Selectie
Er zijn 19 ideeën gekozen die voldoen aan de regels. Je leest ze op stemvanonshogeland.nl. Op die site lees je ook welke ideeën zijn afgevallen en waarom. Het idee voor de Vissteigers beoordeeld de gemeente buiten het landschapscompensatieprogramma. Op stemvanonshogeland.nl lees je waarom.

Vier fases
Het stemmen is fase drie van de vier fases in dit traject. Hieronder lees je over de vier fases:

·           Fase 1:  tijdens de live schetssessie op 25 januari 2023 ideeën en plannen opgehaald.

·           Fase 2: gemeente en provincie controleren welke ideeën en plannen binnen de regels passen.

·           Fase 3: Stemmen! Inwoners stemmen op hun favoriete ideeën en plannen via Stem van ons Hogeland: 1 mei tot en met 26 mei 2023.

·           Stap 4: Stemuitslagen bekend op stemvanonshogeland.nl top 10: week van 29 mei.

Uitslag en vervolg
Na het stemmen werkt de gemeente samen met een landschapsarchitect de top 10 van beste ideeën uit. Daarbij houdt de gemeente onder andere rekening met het landschap, de kosten en de regels van de gemeente. Verschillende afdelingen, zoals groen en beheer & onderhoud moeten het eens zijn met de ideeën. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een idee op dit moment alsnog niet past binnen de regels of de mogelijkheden van de gemeente.


Tijdens de laatste drie maanden van 2023 verwacht de gemeente de plannen klaar te hebben. Daarna dient de gemeente de plannen bij de provincie in. Is de provincie ermee akkoord, dan kan de gemeente beginnen met de uitvoering van de ideeën. Samen met Dorpsberaad Onderdendam houdt de gemeente je op de hoogte via dorpskrant het Nijsjoagertje en op stemvanonshogeland.nl.

Hieronder de 19 ideeën waarop U kunt stemmen:

Ingebrachte ideeën en plannen

 1. Beplanting aanbrengen langs het fietspad Grote Haver. Dank daarbij aan bijvoorbeeld els, populieren, besdragende struiken en engelse vlechthagen

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

Met beplanting wordt het fietspad en het Boterdiep groener aangekleed. Dit past  goed in de provinciale beplantingsvisie voor het Boterdiep, mits er voldoende zicht op open landschap blijft. Beplanting langs het deel van het fietspad dat verder van het Boterdiep af ligt past minder, dit loopt door het open landschap heen.

Knotwilgen zijn ook genoemd als mogelijke beplanting. De hoge onderhoudsintensiteit van knotwilgen is daarbij wel een aandachtspunt

 • De oude kleipaden bij Onderwierum upgraden naar een schelpen- of halfverhard paden

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

Herstel/verbetering van de paden zodat de wierde beter toegankelijk is past heel goed in het landschapsprogramma. De vormgeving moet passen bij het historische karakter. De paden worden ook (deels) gebruikt door landbouwverkeer.

 • Pontje of brug over het Winsumerdiep bij de voormalige steenfabriek

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

Een hoogholtje past in principe in het landschapsprogramma. Daarbij moet wel gezegd worden dat een hoogholtje  zeer prijzig is om te ontwerpen en te plaatsen. Er zijn nog weinig oversteken over dit stuk van het Winsumerdiep. Een oversteek op deze locatie heeft alleen zin in combinatie met de aanleg van een pad langs de steenfabriek naar de Onderdendamsterweg

 • Ommetje vanaf steenfabriek naar het noorden en uiteindelijk oosten naar de molen De Zilvermeeuw

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

Een ommetje door het open landschap past goed in het programma. Het voorgestelde tracé loopt over het erf van een boerenbedrijf welke medewerking moet verlenen om dit idee mogelijk te kunnen maken.

 • Iepenbeplanting langs de Onderdendamsterweg / Winsumerweg aanvullen

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

Langs gedeeltes van de Onderdendamsterweg / Winsumerweg staan iepen. Voorgesteld wordt om deze aan te vullen zodat een aaneengesloten wegbeplanting ontstaat. Dit past goed in de provinciale beplantingvisie voor de Onderdendamsterweg.

 • Boomgaard / pluktuin aan zuidkant van het dorp, mogelijk met schapen.

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

Door de aanleg van een boomgaard/pluktuin wordt de zuidelijke dorpsrand van Onderdendam vergroend en ontstaat een mooie entree langs de Stadsweg. Dit past goed in het landschapsprogramma.

 • Boomgaard/pluktuin tegenover de voetbalvelden aan het Molenpad

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

Door de aanleg van een boomgaard/pluktuin aan de Molenweg wordt de dorpsrand van Onderdendam vergroend. Dit past in het landschapsprogramma. Aandachtspunt op deze locatie is het zicht op de wierde van Onderwierum.

 • Brug of pontje over het Boterdiep tussen het Jaagpad en de Middelstumerweg

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

Een hoogholtje past in principe in het programma. Daarbij moet wel gezegd worden dat een hoogholtje zeer prijzig is om te ontwerpen en te plaatsen. Tevens kan je al oversteken over gemaal Den Deel.

 • Meer bloemen langs de Achterweg

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

            Groene bermen langs de Achterweg passen goed in het programma, mits rekening wordt

gehouden met het historische karakter als trekweg. Goed te combineren met het idee voor een dorpsentree aan de Achterweg.

 1. Dorpsentree aan de westkant Achterweg met bloemen en een bankje

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

Een dorpsentree met groen past goed in het programma. Daarbij wel rekening houdend met het behouden van zicht op de wierde van Onderwierum. Goed te combineren met het idee voor meer bloemen langs de Achterweg

 1. Wandelroute langs de Delthe naar de Stitswerderweg, mogelijk met brug of pontje over de Delthe

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

Een wandelroute langs de Delthe past in het landschapsprogramma. Aandachtspunt bij de beoogde route is de benodigde medewerking van grondeigenaren: de route gaat voornamelijk over agrarische percelen..

 1. Wandelverbinding tussen oostkant Onderdendamsterbos en Middelstumerweg

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

De bestaande entrees naar het Onderdendamsterbos zitten beide aan de oostrand van het bos. Het idee is om een extra verbinding aan de zuidkant te maken, naar de Middelstumerweg. Hierdoor wordt het dorpsbos nog beter toegankelijk vanuit het dorp. Dit idee is goed te combineren met het idee om het Onderdendamsterbos uit te breiden

 1. Ommetje van Grote Haver naar Fraamweg

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

Een ommetje door het open landschap past prima in het programma. Aandachtspunt bij de beoogde route is de benodigde medewerking van grondeigenaren: de route gaat voornamelijk over agrarische percelen..

 1. Bloeiende bermen langs Boterdiep, Jaagpad en Stadsweg, mogelijk met insectenhotel

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

Groene bermen langs de wegen passen goed in het landschapsprogramma. Aandachtspunt is de smalheid van de bermen, mogelijke beplanting moet hier op afgestemd worden.

 1. Vogelkijkpunt bij de brug over de Oude Ae

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

Bij de brug over de Oude Ae kijk je mooi uit over het landschap. Met een vogelkijkpunt wordt de beleving van het landschap nog verder versterkt. Dit past goed in het landschapsprogramma.

 1. Uitbreiden en biodiverser maken van het Onderdendamsterbos

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

Voorgesteld wordt om het Onderdendamsterbos aan de noord- of oostkant uit te breiden. Hierbij kan meer ruimte worden gecreëerd voor allerlei dieren en planten en ontstaan meer recreatiemogelijkheden. Aandachtspunt is wel dat daarvoor extra grond nodig is. Dit idee is goed te combineren met het creëren van een verbinding tussen het Onderdendamsterbos en de Middelstumerweg.

 1. Parkeerplaats bij de begraafplaats in combinatie met een half verhard pad aansluitend op het wandelpad richting Onderwierum

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

Een parkeerplaats met aankleding zou deels uit het landschapsprogramma kunnen, maar de voorgestelde locatie ligt in het open landschap en daar wil je geen parkeerplaats. Ten noorden of zuiden van de begraafplaats zou een betere plek zijn. Voor de aanleg van de parkeerplaats is grond van de aangrenzende grondeigenaar nodig.

 1. De inrichting van de Stadsweg veranderen naar een auto-te-gast zone met bloembakken, gekleurd asfalt en bloeiende bermen

Foto locatie

Uitleg over geschiktheid idee

Verkeersmaatregelen als gekleurd asfalt vallen niet onder het landschapsprogramma. Aanleg van bloeiende bermen zou wel kunnen Dit sluit ook aan bij het idee voor 16.15.  Bloeiende bermen langs Boterdiep, Jaagpad en Stadsweg. .

 1. Hoogholtje over het Winsumerdiep bij gemaal Sichterman

Uitleg over geschiktheid idee

Een hoogholtje past in principe in het landschapsprogramma. Daarbij moet wel gezegd worden dat een hoogholtje zeer prijzig is om te ontwerpen en te plaatsen. Er zijn nog weinig oversteken over dit stuk van het Winsumerdiep.