Voorstel Statuten Dorpsberaad

STATUTENWIJZIGING VERENIGING DORPSBELANGEN ONDERDENDAM
(na statutenwijziging genaamd: Dorpsberaad Onderdendam)

Heden, *, —————————————————————————
verschenen voor mij, mr. Gerben Christian Hilgen, notaris in de gemeente Het Hogeland:

 1. *; ——————————————————————————
 2. *, ——————————————————————————
  ten deze handelende als bestuurders van de vereniging: Vereniging Dorpsbelangen —-
  Onderdendam, gevestigd te Onderdendam, feitelijk gevestigd te 9959 PM Onderdendam,
  Boterdiep Oz 1, ingeschreven op in het handelsregister van de Kamer van Koophandel —
  onder nummer 40025991, hierna te noemen: ‘de Vereniging’ en als zodanig bevoegd op
  grond van de statuten van de Vereniging de statutenwijziging bij notariële akte vast te
  leggen. —————————————————————————–
  De verschenen personen hebben mij, notaris, het volgende verklaard: ——————
  INLEIDING ————————————————————————-
 3. De Vereniging werd opgericht bij notariële akte op drie en twintig maart ———-
  negentienhonderdnegentig (23-03-1990) verleden voor E.W. Bouwman, destijds —
  notaris te Bedum.—————————————————————
 4. De statuten van de Vereniging zijn daarna niet gewijzigd. ————————-
 5. Op * heeft de algemene vergadering van de Vereniging besloten de statuten van de
  Vereniging te wijzigen.———————————————————-
  Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt. ——————
  STATUTENWIJZIGING—————————————————————
  Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke —
  ingang als volgt: ——————————————————————–
  STATUTEN ————————————————————————-
  Artikel 1 – Naam en zetel ———————————————————-

Pagina 2

 1. De vereniging draagt de naam: Dorpsberaad Onderdendam. ———————-
 2. De vereniging is gevestigd te Onderdendam in de gemeente Het Hogeland.———
  Artikel 2 – Doel ——————————————————————–
 3. De vereniging heeft als doel: —————————————————-
  Het faciliteren van de dorpsdemocratie en de dorpsvertegenwoordiging en het —-
  dienen als aanspreekpunt voor lokale overheden, teneinde het leefklimaat in ——
  Onderdendam voor alle bewoners te behouden en zo mogelijk te bevorderen, ——
  en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 4. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: ————————
  a. representatief te zijn in de vertegenwoordiging van het dorp richting de ——
  omgeving; —————————————————————–
  b. als kennisdeler (adviserend en informerend) op te treden en zo betrokkenheid –
  en democratische besluitvorming te faciliteren; ——————————
  c. verbindend op te treden en zo onderlinge afstemming te bevorderen;———-
  d. activerend op te treden en zo te faciliteren bij de totstandkoming en uitvoering
  van plannen, initiatieven en projecten.—————————————
 5. De organisatie van de vereniging moet zodanig geschieden dat naar redelijkheid kan
  worden verwacht dat daaraan door de leden, van welke politieke of —————
  geloofsovertuiging ook, in principe medewerking kan worden verleend. ————
  Artikel 2A – Vermogen ————————————————————-
  Het tot verwezenlijking van het doel van de vereniging bestemde vermogen wordt —–
  gevormd door: ———————————————————————-
  a. contributies, giften en donaties; ————————————————-
  b. subsidies en sponsorbijdragen; ————————————————–
  c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; —————————
  d. hetgeen verkregen wordt uit door de vereniging uitgeoefende activiteiten; ———
  e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. —————————————
  Artikel 3 – Lidmaatschap———————————————————–
 6. Lid van de vereniging kunnen zijn: ———————————————–
  natuurlijke personen van zestien (16) jaar en ouder, die woonachtig zijn in ——-
  Onderdendam of in één van de buurtschappen (Rodewolt, Onderwierum, ———-
  Menkeweer), allen vallend onder postcode 9959, ———————————
  die het doel en de statuten van de vereniging onderschrijven. ———————
  Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar. ——————–
 7. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur
  als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Bij niet-toelating door het bestuur kan
  de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. De algemene vergadering –
  kan haar bevoegdheden hiertoe delegeren aan een door haar ingestelde commissie.
 8. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en —-
  adressen van alle leden zijn opgenomen. —————————————–
  Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering door –
  middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid

Pagina 3

voor dit doel is bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen. —————–

 1. Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden
  geschorst als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van
  de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Gedurende deze —-
  periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Zijn —
  lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan. ————————————-
 2. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, –
  kan dat lid tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en –
  daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering —-
  bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende
  de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.—————–
  Artikel 4 – Einde lidmaatschap —————————————————–
 3. Het lidmaatschap eindigt door: ————————————————–
  a. het overlijden van het lid;—————————————————
  b. opzegging door het lid; —————————————————–
  c. opzegging door de vereniging; ———————————————-
  d. ontzetting.—————————————————————–
 4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen plaatsvinden tegen het —
  einde van een boekjaar, op voorwaarde dat dit schriftelijk en met inachtneming van
  een opzeggingstermijn van ten minste een maand gebeurt. Opzegging kan met —-
  onmiddellijke ingang als redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het —-
  lidmaatschap te laten voortduren. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid
  verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met ——
  inbegrip van de daaraan verbonden verplichtingen – pas eindigt aan het eind van —
  het volgend boekjaar, tenzij het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden –
  anders besluit.——————————————————————
  Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor de ——
  financiële verplichtingen van de leden worden verzwaard, behalve in het geval —-
  omschreven in de volgende alinea.———————————————–
  Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand
  nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, –
  tot fusie of tot splitsing is meegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijk voor
  dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd. ———————————–
 5. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats door het bestuur,
  door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en)
  van opzegging. —————————————————————–
  Opzegging is mogelijk: ———————————————————-
 • als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap;
  of ————————————————————————-
 • als een lid – ondanks schriftelijke aanmaning – zijn verplichtingen ten opzichte
  van de vereniging niet nakomt; of ——————————————-
 • wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het ——–

Pagina 4

lidmaatschap te laten voortduren. ——————————————-
Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het lidmaatschap
vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd. —————

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur, door middel van een
  schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting. –
  Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de
  statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op ———
  onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. ———————————-
  De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft —–
  verschuldigd. ——————————————————————-
 2. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in —-
  kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene —–
  vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene –
  vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid waarvan het ——
  lidmaatschap is opgezegd, geschorst. ——————————————–
 3. Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van ontzetting —
  wordt niet voldaan als de opzegging of het bericht van ontzetting uitsluitend —–
  elektronisch is gecommuniceerd. ————————————————
  Artikel 5 – Contributie van de leden ————————————————
 4. De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld —
  door de algemene vergadering. ————————————————–
  De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende —
  contributie betalen.————————————————————-
 5. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of –
  gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar. —-
  Artikel 6 – Bestuur: samenstelling en benoeming ———————————–
 6. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie en –
  ten hoogste zeven natuurlijke personen. —————————————–
  De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. ———————
  Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester. ——————-
  Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene ——
  vergadering zich het recht voorbehoudt de voorzitter te benoemen.—————-
  Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. —————————-
  Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in
  de vacatures kan voorzien. ——————————————————
 7. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden. —————————–
  Deze benoeming vindt plaats uit de leden van de vereniging. ———————-
 8. De benoeming van bestuursleden vindt plaats uit een voordracht. Het bestuur is —
  bevoegd een voordracht op te maken.——————————————–
  De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering
  meegedeeld.——————————————————————–

Pagina 5

De voordracht is niet bindend. —————————————————

 1. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.———-
  Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende —-
  jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. —————————————–
  Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een ——
  volgens rooster aftredende bestuurder is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar. —-
  Degene die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan pas na het verstrijken van een
  periode van drie jaar na de afloop van zijn benoemingsperiode weer tot bestuurder
  worden benoemd. ————————————————————–
 2. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of
  is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. ————–
  Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering –
  daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.
  Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke —
  reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur
  door de vereniging, een medebestuurder of een lid geen contact met een bestuurder
  kan worden verkregen, met dien verstande dat de algemene vergadering kan ——
  besluiten dat een andere periode van toepassing is. ——————————-
  Artikel 7 – Bestuur: einde functie, schorsing—————————————-
 3. Een bestuurslidmaatschap eindigt:———————————————–
 • door aftreden van een bestuurslid; ——————————————
 • door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd; ————
 • door overlijden van een bestuurslid; —————————————–
 • door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van zijn
  gehele vermogen; ———————————————————-
 • wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging; ——————
 • door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemene —
  vergadering; —————————————————————
 • wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling
  in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van –
  toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt, ————
  een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde. ————————-
 1. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst. –
  De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene ———
  vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de ——-
  schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd.
  Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene —
  vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan.
  Artikel 8 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming ——————-
 2. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. —-
 3. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats, met
  inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van ———–

Pagina 6

bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de —
dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te behandelen
onderwerpen (agenda).———————————————————-
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend heeft gemaakt,
kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs —–
elektronische weg aan dat adres gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.—-

 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door –
  degene die de vergadering bijeenroept.——————————————-
 2. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee vorige leden –
  kan het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle bestuurders in de —-
  vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.———————————-
 3. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om —
  zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde —
  volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. ————————————
  Een bestuurder kan alleen één medebestuurder in de vergadering —————–
  vertegenwoordigen.————————————————————-
 4. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. ————
  Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de
  besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de ———–
  uitgebrachte stemmen. ———————————————————
 5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij —-
  daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het —
  belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Als
  hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit genomen
  door de algemene vergadering. ————————————————–
  Artikel 9 – Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten —
  vergadering ————————————————————————
 6. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet –
  de vergadering zelf in haar leiding. ———————————————-
 7. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de —
  vergaderingen worden gehouden.————————————————
 8. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering —
  over de uitslag van een stemming is beslissend. ———————————-
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
  over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken
  van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een —–
  nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de ——–
  oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een ———–
  stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
  rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.———————————
 9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden
  door de secretaris of een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen

Pagina 7

persoon. ———————————————————————–
De notulen worden – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de notulist —
van de vergadering ondertekend. ————————————————

 1. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen als —
  alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. —————
  Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs elektronische weg
  gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor –
  dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt. ———-
  Artikel 10 – Bestuur: taken en bevoegdheden—————————————
 2. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Iedere bestuurder is —–
  tegenover de vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem ——-
  opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de ——
  vereniging en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de vereniging, —
  naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een —-
  administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere —
  gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en —
  verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. ————————-
  Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
  gedurende zeven jaren te bewaren. ———————————————-
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot –
  verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, ook niet tot het —–
  aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk —-
  schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
  voor de schuld van een derde verbindt.——————————————-
  Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden ——
  tegengeworpen. —————————————————————-
  Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit —
  plaatsvindt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.—————————
 4. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te ——–
  omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een —-
  dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur –
  medegedeeld. ——————————————————————
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep —-
  worden gedaan. —————————————————————-
  Artikel 11 – Vertegenwoordiging —————————————————
 5. Tot vertegenwoordiging van de vereniging zijn bevoegd: ————————–
 • het gehele bestuur samen; ————————————————–
 • de gezamenlijk handelende voorzitter en secretaris; ————————–
 • de gezamenlijk handelende voorzitter en penningmeester; en/of ————–
 • de gezamenlijk handelende secretaris en penningmeester. ——————–
  Een individuele bestuurder kan de vereniging niet vertegenwoordigen, tenzij het —
  bestuur uit één bestuurder bestaat. ———————————————-

Pagina 8

 1. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende —
  volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als ——-
  afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te ————
  vertegenwoordigen.————————————————————-
  Artikel 12 – Verslaggeving en verantwoording ————————————–
 2. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. ———————————–
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van
  het boekjaar, verlenging van deze termijn door de algemene vergadering ———-
  uitgezonderd, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en –
  over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met —
  een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden —-
  ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van
  hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. ————-
  Als de vereniging een of meer ondernemingen in stand houdt, die op grond van de –
  wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, wordt op de staat van —
  baten en lasten de netto-omzet van deze ondernemingen vermeld. —————-
 4. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
  Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een accountant –
  als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek overgelegd, dan worden ——
  daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene —-
  vergadering te benoemen controlecommissie van ten minste twee leden die geen —
  deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid van de controlecommissie kan ten —
  hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie. —-
  Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele —-
  boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar —
  gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste ——–
  vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een —-
  externe deskundige. ————————————————————
  De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering,
  vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken. ————
  Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het —
  voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door hem daarmee
  afgelegde rekening en verantwoording. ——————————————
  Artikel 13 – De algemene vergadering: bevoegdheid en jaarvergadering ————-
 5. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die —
  niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.——————
 6. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene —
  vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder —
  meer aan de orde: ————————————————————–
  a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar; ———————
  b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen
  boekjaar; ——————————————————————

Pagina 9

c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur; ———————–
d. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe ——-
boekjaar; ——————————————————————
e. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; en—
f. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping –
voor de vergadering.——————————————————–

 1. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van het boekjaar, legt het bestuur de —–
  begroting voor het komende boekjaar ter inzage van de leden. ——————–
  Artikel 14 – De algemene vergadering: oproeping———————————–
 2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. —————–
  Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel
  van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering –
  bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen —-
  veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering —
  heeft laten uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen. ——-
  Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de vorige alinea wordt ook
  voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd.——————————–
 3. De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van: ———-
 • een publicatie in het verenigingsorgaan; of ———————————-
 • een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister;
  of ————————————————————————-
 • een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad. ———————–
  De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs
  elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres
  dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. ———————————
 1. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de ——
  oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. ———————–
 2. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda –
  bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld. ———–
  Artikel 15 – De algemene vergadering: toegang en stemrecht ———————–
 3. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het —
  bestuur en van de vereniging, en de wettelijk vertegenwoordigers van de ———-
  minderjarige leden van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere —-
  personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden en leden
  van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit het lidmaatschap zijn ontzet, —–
  hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het beroep tegen schorsing, –
  opzegging of ontzetting aan de orde is. ——————————————
 4. Ieder lid heeft één stem. ——————————————————–
  Een geschorst lid heeft geen stemrecht. ——————————————
  Het stemrecht van een minderjarig lid kan alleen worden uitgeoefend door zijn —-
  wettelijk vertegenwoordiger. —————————————————-
 5. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens –

Pagina 10

hem te stemmen. —————————————————————
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het —-
bestuur worden overgelegd. —————————————————–
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht —-
elektronisch is vastgelegd. ——————————————————
Eén lid kan niet meer dan twee andere leden vertegenwoordigen.——————

 1. De bestuurders hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering. ——–
  Artikel 16 – De algemene vergadering: besluitvorming ——————————
 2. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen met
  volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en ——
  vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal. ———————————-
  Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen –
  wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum. ——-
 3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een
  stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, —
  voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt —–
  onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid ——
  daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de
  vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk ——
  plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe ——-
  stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.———–
 4. Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen ——-
  meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook
  dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist
  tussen welke personen zal worden herstemd. ————————————-
  Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. —————
 5. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van personen –
  gaat, is het voorstel verworpen.————————————————–
 6. Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste drie —
  leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen.
  Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes. ——–
  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming ——
  verlangt. ———————————————————————–
  Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een —-
  elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via het –
  elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan —
  kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan ——
  uitoefenen.———————————————————————
  Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch ——–
  communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
  Een stemgerechtigd lid kan zijn stem voorafgaand aan de algemene vergadering via
  een elektronisch communicatiemiddel uitbrengen, maar niet eerder dan op de —–

Pagina 11

dertigste dag voor die van de vergadering. Een dergelijke stem wordt gelijkgesteld –
met stemmen die gedurende de vergadering worden uitgebracht. Een stem die op –
die wijze is uitgebracht, kan niet worden herroepen. ——————————

 1. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering —-
  bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, als dit —
  met voorkennis van het bestuur is genomen. ————————————-
 2. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen – mits
  met algemene stemmen – geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde
  komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven –
  wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproeping niet op rechtsgeldige —
  wijze plaatsgevonden. ———————————————————-
  Artikel 17 – De algemene vergadering: leiding en notulen—————————
 3. Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging. ——
  Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als ——-
  voorzitter van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
  voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. ————————-
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander —
  door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen ——-
  gehouden, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden ——-
  vastgesteld. ——————————————————————–
  Artikel 18 – Statutenwijziging——————————————————
 5. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de —
  algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot —-
  wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot
  de algemene vergadering worden vermeld. —————————————
 6. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een —
  voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de
  vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging ——-
  woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
  leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de —
  vergadering wordt gehouden. —————————————————
 7. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van
  ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. —————————-
  In die vergadering moet ten minste de helft van de leden aanwezig of ————
  vertegenwoordigd zijn.———————————————————-
  Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe
  algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden —–
  genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte —
  stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige of ———
  vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet ——
  worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van
  het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.————–

Pagina 12

De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet
later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden. ————————-

 1. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële —
  akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij ——
  notariële akte vast te leggen. —————————————————-
  Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de
  gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister. ————
  Artikel 19 – Fusie, splitsing, omzetting ———————————————
  Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 —
  van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene vergadering tot —–
  omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 —-
  Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van ———–
  overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.———————–
  Artikel 20 – Ontbinding ————————————————————
 2. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
  Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van ——–
  overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.————————
  Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig ——
  liquidatiesaldo vastgesteld.——————————————————
  Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt
  zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het ———–
  handelsregister. —————————————————————-
  De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaren –
  nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het
  bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na –
  het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en —
  adres opgeven aan het handelsregister. ——————————————
 3. De vereniging wordt bovendien ontbonden door: ———————————
 • insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door –
  opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; ———–
 • een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde ——
  gevallen.——————————————————————-
  Artikel 21 – Vereffening ———————————————————–
 1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor
  zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. —
 2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie. ————-
  De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de –
  vereffening van haar vermogen nodig is. —————————————–
  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel ——
  mogelijk en nodig van kracht. —————————————————
  In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan
  de naam van de vereniging worden toegevoegd. ———————————-

Pagina 13

 1. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in ——-
  overeenstemming is met het doel van de vereniging.——————————
  Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken
  daarvan, door de vereffenaar(s). ————————————————-
  De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende —
  baten meer aanwezig zijn. ——————————————————
  De vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de ——-
  vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister. –
  Artikel 22 – Reglementen ———————————————————-
 2. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen. —————
 3. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de —–
  introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, –
  werkgroepen of commissies, de vergaderingen. ———————————–
  Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen –
  bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld. —————–
  BIJLAGE—————————————————————————-
  Aan deze akte is het volgende stuk vastgemaakt: ————————————-
  *notulen algemene vergadering. —————————————————–
  BEKENDHEID VERSCHENEN PERSONEN———————————————
  De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend, en hun identiteit is door mij, notaris, –
  aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. —
  WAARVAN AKTE is verleden te Leens op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
  De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen —-
  personen hebben verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van de akte en tijdig
  voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te
  hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die uit de akte voortvloeien.
  Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de —-
  verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. ———————————