Werkgroep Verkeer

Informatie-avond Onderdendam. Datum: 15 februari 2022 Locatie: Dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam.

In aanwezigheid van Fleur Gräper – van Koolwijk (provincie Groningen, gedeputeerde) en Eltjo Dijkhuis (gemeente het Hogeland, wethouder). In de inleiding heet Ton Modderman (lid verkeerscommissie Onderdendam) iedereen van harte welkom en geeft aan welke problemen er spelen in Onderdendam en directe omgeving. Dat zijn onderwerpen zoals het vele doorgaand verkeer door het dorp, het zware verkeer en de snelheid. Dit alles zet de leefbaarheid van Onderdendam onder druk, zich uitende onder de noemers van geluidoverlast en trillingshinder. De provincie Groningen is in samenwerking met de verkeerscommissie op zoek gegaan naar oplossingen. Randvoorwaarde daarbij is dat er geen extra asfalt wordt aangelegd. Dus geen rondweg. Maar wat dan wel? Er is gekeken naar mogelijke oplossingen die effect hebben op de verkeersveilligheid en leefbaarheid in het gehele dorp. De vorige informatieavond verliep nogal heftig. Ton vraagt de aanwezigen om het dit keer respectvol te houden. Daarop neemt Robert Meijer van de Provincie Groningen, en contactpersoon/projectleider voor Onderdendam, het over en loopt aan de hand van een presentatie het proces vanaf september 2020, de gespeelde discussie en de 5 mogelijke maatregelen, door met de mensen in de zaal. De presentatie is bij dit verslag gevoegd. Omdat er veel wegwerkzaamheden plaatsvinden op wegen rondom Onderdendam (N361, Winsum, Bedum, N995, N996) is Robert vanuit de provincie aangesteld als contactpersoon, om de overlast voor Onderdendam te voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast is de provincie bezig met het in kaart brengen van mogelijke maatregelen die een oplossing kunnen geven voor de door Ton geschetste problemen. In dat kader heeft hij maandelijks overleg met de gemeente, politie, Groningen Bereikbaar en de verkeerscommissie om die maatregelen een stap verder te brengen. Daarbij zijn maatregelen in het dorp afgevallen omdat ze zouden leiden tot extra overlast. In de afgelopen periode is er groot onderhoud gepleegd op de N995 tussen Bedum en Onderdendam en zijn de bebouwde komgrenzen aan de zuidzijde en westzijde van het dorp geaccentueerd. De breedte is teruggebracht naar 3,75 meter (landbouwverkeer is 3,50 meter breed). In 2022 wordt de bebouwde komgrens aan de oostzijde geaccentueerd. Uit de zaal komt de opmerking dat de “valse tillen” geen goed snelheids-remmend effect hebben. De verkeersintensiteiten vertonen vanaf 2015 een redelijk stabiel beeld en is voor het overgrote deel doorgaand verkeer. Opvallend is het verschil van rond de 1.200 motorvoertuigen tussen de wegvakken Winsum-Vennenweg en Vennenweg-Onderdendam. Dit extra verkeer komt vanuit/ gaat naar de regio Baflo. Ook vanuit de regio Warffum maakt men voor de route naar Bedum en Groningen veelal gebruik van de wegen door Onderdendam. En is er sluipverkeer vanuit Winsum. Het percentage vrachtverkeer op de provinciale wegen ligt zo rond het provinciaal gemiddelde van 12 %, maar is voor het overgrote deel doorgaand verkeer. De snelheid op de N996 buiten het dorp ligt vrij hoog (V85 rond de 80 tot 86 km). Robert neemt het verzoek om extra borden te plaatsen op het wegvak buiten het dorp, mee. Ook levert hij een overzicht van de gereden snelheden op de doorgaande gemeentelijke wegen. Vervolgens gaat Robert in op de voorgestelde uit te voeren maatregelen, teneinde de overlast in het dorp te beperken. Hierover is op bestuurlijk niveau overeenstemming en zijn financiële afspraken gemaakt. Voor de eerste twee maatregelen geldt dat hiervoor een verkeersbesluit genomen moet worden. Hierop is beroep en bezwaar mogelijk. 1 Instellen vrachtwagenverbod op de Zijlvesterbrug tussen 7.00 en 18.00 uur. Het geldt voor verkeer waarvoor een C-rijbewijs is vereist. Hierover is lang gediscussieerd. De knelpunten op het kruispunt in het dorp doen zich met name overdag voor en deze afsluiting verminderd de druk op dit kruispunt. Bedrijven en bewoners blijven, voor vrachtverkeer altijd vanuit 1 richting bereikbaar. Een volledige afsluiting zou bedrijven erg benadelen. Handhaving geschiedt middels cameratoezicht. Daarvoor is nog de toestemming nodig van het CVOM. 2 Aanbrengen van een landbouwsluis in het Winsumertrekpad tussen Onderdendam en Winsum overeenkomstig een voorbeeld in de presentatie. Landbouwers kunnen, met de meeste werktuigen, gebruik blijven maken van de sluis, het overige verkeer op meer dan 2 wielen niet. Omdat er sluipverkeer vanuit Winsum rijdt over het Winsumertrekpad om via Onderdendam (Achterweg/Stadsweg/N995) haar bestemming te bereiken in Bedum of Groningen, wordt voorgesteld een harde knip te maken ergens in het midden van deze doorgaande route. Het is een eenvoudig te nemen maatregel dat effectief werkt. De voorgestelde locatie ligt tussen de Bosweg en het bruggetje, maar is nog arbitrair. Ten westen van de brug lijken de relaties veelal gericht op Winsum en aan de oostzijde veelal op Onderdendam. Voorkomen moet worden dat er gebruik wordt gemaakt van een in de buurt liggend karrespoor. De maatregel wordt op verre afstand reeds aangekondigd en met extra borden. Ook zal de maatregel worden opgenomen in de autonavigatie. De reacties vanuit de zaal, op dit voorstel zijn wisselend. Robert geeft aan bereid te zijn met de tegenstanders in gesprek te gaan. 3 Aanleg van drempels in de N996 tussen Onderdendam en Winsum. Deze drempels komen overeen met die in de N995, maar hebben een sterker snelheidsremmend effect. Ze worden aangebracht op een rechtstand in de weg, op een locatie waar ze geen overlast veroorzaken. De weg op zich blijft een 60 km-weg. De vraag om de voorrang aan te passen is negatief beantwoord. Dit is door de politie sterk afgeraden. 4 Aanleg drempels in de N996 tussen Onderdendam en Fraamklap. Ook hier komen dezelfde drempels als in het wegvak Onderdendam-Winsum. Uitvoering is gepland tijdens de werkzaamheden in het kader van groot onderhoud in 2022. 5 Inzet van Groningen Bereikbaar. Zij gaan in gesprek met bedrijven om ze te stimuleren het dorp te mijden, of om daarover afspraken te maken. Naast deze voorgestelde maatregelen zijn er nog 3 overige maatregelen waaraan gedacht zou kunnen worden om de overlast in Onderdendam aan te pakken. A Nader onderzoek naar het aanbrengen van een wegversmalling op de N996 binnen de bebouwde kom. Er zijn zorgen om kwetsbare deelnemers binnen de bebouwde kom. Zij moeten worden beschermd. Ook zijn er situaties met geparkeerde voertuigen en kliko’s, etc.. Het invoeren van een vrachtwagenverbod gaat de provincie vooralsnog te ver. B Verkeer remmende maatregelen op de Vennenweg en Warffumerweg. De snelheid op de Vennenweg en Warffumerweg ligt behoorlijk hoog. Er komt een proef met het plaatsen van wegversmallingen (zoals op de foto in de presentatie). Dit moet tevens automobilisten in de regio Baflo/Warffum stimuleren de N361 te gebruiken om hun verder weg gelegen doel te bereiken. C Nader onderzoek naar mogelijke afsluiting Vennenweg en/of Warffumerweg. Hier moet ook rekenschap worden gehouden met de regio Baflo/Warffum. Een onafhankelijk bureau is gevraagd de mogelijkheden en effecten van afsluiting of plaatsen versmallingen goed in beeld te brengen. Naar aanleiding van opmerkingen uit de zaal is besloten om ook maatregel A voor te leggen aan dit bureau. Tevens wordt ook de Stadsweg meegenomen in het onderzoek. Na de pauze gaat Robert door met het doorlopen van het verdere proces. Voor de maatregelen 1 en 2 is een verkeersbesluit vereist. Dit beslaat in het gunstigste geval een wettelijke periode van 6 weken (bij bezwaar langer). Voor de handhaving van de afsluiting op de brug is toestemming nodig van het CVOM, een langduriger proces. De provincie wacht daar niet op en komt al na de bezwaartermijn met de maatregel (dan eerst zonder camera-handhaving). Uitvoering: zo mogelijk direct nadat er onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd op de brug en groot onderhoud op de N996. Er moet geen onduidelijkheid worden gecreëerd. De drempels en wegversmallingen kunnen spoedig worden aangelegd. De omwonenden van de landbouwsluis zullen in de week van 25 februari een brief krijgen met verdere uitleg van de maatregel en de voorgestelde locatie. De locatie is nog niet in beton gegoten. De te nemen verkeersmaatregel moet nog worden genomen door de gemeente het Hogeland. Nadat het verkeersbesluit is genomen, kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen bij de gemeente en vervolgens bij de rechter en Raad van State. In het dorpsblad “Nijsjoagertje” komt een artikel over de te nemen maatregelen. Robert levert hiervoor tekst aan. Groningen Bereikbaar gaat bedrijven benaderen om ze te stimuleren Onderdendam te mijden of afspraken daarover te maken. Vragen/opmerkingen naar aanleiding van de presentatie. Maatregel op de brug. Inwoners van Onderdendam zijn niet te spreken over het feit dat het verkeersluw maken van Onderdendam door middel van aanleg rondweg (dus opkomen voor de leefbaarheid in het dorp) niet bespreekbaar is. Daarop geeft Fleur Gräper – van Koolwijk aan dat het provinciaal beleid is om niet meer te kijken naar nieuw asfalt, maar de oplossing te zoeken in andere maatregelen. Onderdendam is in de provinciale wegenvisie geen doorgaande route en een rondweg creëert doorgaand verkeer. En tenslotte, de financiën is ook niet zomaar geregeld. Daartegenover stellen de inwoners dat er in de omliggende dorpen wel rondwegen zijn of worden aangelegd. Door het vrachtwagenverbod en de landbouwsluis moeten mensen soms/regelmatig/vaak omrijden Dit kan toch niet? En dan is er ook nog de relatie met de problematiek van stikstof. Is er een mogelijkheid van schadevergoeding? Robert geeft aan dat maatregelen pijn zullen veroorzaken. Leveranciers zullen snel hun routes aanpassen. En de provincie tracht de providers van autonavigatie zo ver te krijgen dat ze de routes naar/van Onderdendam zullen afwaarderen in hun systemen. Maar daar heeft de provincie geen grip op. Planschade is natuurlijk mogelijk als de situatie daartoe aanleiding geeft. Fleur Gräper – van Koolwijk vult aan met de opmerking dat provincie en gemeente het niet iedereen naar zijn/haar zin kan maken. Planschade is mogelijk, maar er is natuurlijk ook het ondernemersrisico. Het stikstofprobleem gaan we hiermee niet oplossen. We kunnen leefbaarheid in dorpen vergroten door kleine maatregelen uit te voeren en door samenwerking met Groningen Bereikbaa . Het probleem aan de noordkant van het Winsumerdiep wordt met de maatregelen niet opgelost. Het probleem verschuift. Verkeer vanaf het Winsumertrekpad verplaatst zich naar de N996 en het probleem op de brug verplaatst zich naar 5-7 en 18 – 24 uur. Robert merkt op dat besloten is de situatie aan de noordzijde van het Winsumerdiep mee te nemen in het onderzoek van het onafhankelijk bureau. Vanuit /naar Bedum geeft het een verlichting op de druk in het dorp. De maatregelen worden na verloop van tijd geëvalueerd. Maar, elke aanpassing aan een maatregel kent voor- en tegenstanders. Bord “bestemmingsverkeer” werkt niet. Eltjo Dijkhuis geeft daarop aan dat de provincie en gemeente zullen doen wat aantoonbaar mogelijk is. Maar wel rekening houdende met de regio. De voorgestelde maatregelen zijn een eerste stap. Wellicht dat uit het onderzoek nog meer voortvloeit. Zo nodig staan we na een jaar weer in Onderdendam. De gemeente is bezig met het opstellen van een mobiliteitsvisie, waarin leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid aspecten zijn. In het dorp geeft o.a. stilstaand verkeer overlast. En er moeten prikkelende maatregelen komen om het oost-west verkeer te beperken. Het verkeer moet meer rijden via de N361 en N46. Dus niet alleen naar Onderdendam kijken, maar ook de omgeving. Een voorbeeld zou kunnen zijn de afsluiting van de Gele Klap in Bedum. Robert merkt op dat bij een dergelijke afsluiting de discussie nog veel meer gaat spelen in de wijken in Bedum dan hier nu in Onderdendam en geen oplossing biedt voor Onderdendam. De provincie en gemeente kijken breder. Draagvlak voor de te nemen maatregelen is noodzakelijk. We willen nu een eerste stap zetten. Bij de wegwerkzaamheden op de N361 in Winsum zullen geen omleidingsroutes meer via Onderdendam lopen. We hebben geleerd van de ervaringen in 2019/2020/2021 Landbouwsluis op het Winsumertrekpad. In Winsum wordt de wijk “Munster 3” aangelegd. Waarom zijn en worden de ontsluitingswegen van deze wijk niet dusdanig ingericht dat het verkeer gedwongen wordt om richting Winsum te rijden? Er is gepleit voor een nieuwe rondweg in/langs die de huidige en nieuwe wijken aansluiten op de N361. En om te kijken naar de inrichting van de huidige wegen in Winsum. Eltjo Dijkhuis merkt op dat in de huidige oostelijke wijken in Winsum de wegen al zijn ingericht op aansluiting op de N361. Maar het gebruik daarvan in de praktijk anders uitpakt. De voorkeur van de projectgroep gaat uit naar de sluis oostelijk van de Oude AE. Voor deze maatregel is een gemeentelijke verkeersbesluit noodzakelijk en wordt te zijner tijd dus bij de gemeente ter inzage gelegd. Wellicht dat de ingediende zienswijzen aanleiding kunnen geven de locatie te wijzigen. Robert vult aan dat de locatie niet vast staat, maar de maatregel, in principe wel (nb een alternatieve maatregel welke ook een verkeerswerend effect heeft is bespreekbaar). De locatie is nog bespreekbaar en kan mogelijk ook zijn bij Onderdendam of de wijk Munster in Winsum. We willen door de maatregel het sluipverkeer op het Winsumertrekpad weren, en de Achterweg en Stadsweg ontlasten, maar ook de omwonenden bij de sluis geen of zo beperkt mogelijk overlast bezorgen. Mensen geven aan dat ze daardoor moeten omrijden via Onderdendam, dus daar meer verkeer komt. Ook is er sprake van een overval-tactiek. Dit zijn de gevolgen van het niet investeren in asfalt (een rondweg). Spreker geeft aan een oplossing voor de Stadsweg te missen. Ze zijn tenminste niet in de plannen opgenomen en zelfs zijn er geen verkeerscijfers op de Stadsweg gepresenteerd. De landbouwsluis zal ook een effect hebben op de drukte op de Stadsweg. We zullen de Stadsweg zeker serieus meenemen in het verdere proces. De Stadsweg is zeker niet vergeten. Eltjo Dijkhuis vult aan dat dit ook meegenomen wordt in de gemeentelijk mobiliteitsvisie. De frustratie is duidelijk. De verkeerscommissie is al een lange tijd bezig om de knelpunten in Onderdendam op te lossen. Blij dat ze zijn gepresenteerd. Er moet iets gebeuren voor het leefbaar houden /maken van het dorp. Drempels op de N996. Robert geeft aan dat op beide wegvakken de snelheid het probleem is. Het gedeelte Onderdendam-Fraamklap gaat in de loop van 2022 in groot onderhoud. In het onderhoud worden er rode stroken, zogenaamde fietssuggestiestroken aangelegd, maar geen middenstreep. De weg krijgt daardoor een andere uitstraling. Dit is anders dan op de N995. Reden is een aanpassing onlangs van het provinciaal fietsbeleid. Op het gedeelte Onderdendam-Winsum is dit niet nodig, daar ligt een apart fietspad. Ton rond zo langzamerhand af en merkt dat er op zo’n avond veel emotie is. Er zijn goede maatregelen voorgesteld voor de korte termijn. Daarna is het kijken naar de langere termijn. Fleur Gräper – van Koolwijk geeft aan dat men na de uitvoering van de maatregelen eerst een periode de praktijk moeten afwachten, ook in relatie tot de maatregelen op de N361, kortsluiting Winsum (beide in 2022) en rondweg Bedum (hier speelt nog een onteigeningsprocedure). Na 1 a 2 jaar praktijk afwachten, zal er een grootschalig verkeersonderzoek plaatsvinden om de maatregelen te evalueren. Vervolgens is het tijd om de langere termijn op te pakken. Ton sluit de avond af onder dankzegging voor de aanwezigheid en inbreng van eenieder.

Verkeersavond donderdag 10 september 2020 Dorpshuis

Aanwezigen: zie aanmeldingslijst in bezit van de Verkeerscommissie (VC)

Opening door Bert Helmholt (BH) de gespreksleider van de avond. Samen met Menna loopt hij rond met een microfoon (‘talking stick’) 

Het gaat om het delen van gevoelens en informatie naar aanleiding van een zomer vol verkeersomleidingen door het dorp Onderdendam. Fijn dat u in grote getalen bent gekomen vertegenwoordiging uit alle straten en geledingen en jong en oud.

Hanneke de Vries (HdV): is de familie Wieringa ook uitgenodigd? BH legt uit dat iedereen zich kon aanmelden die het Nijsjoagertje leest maar niemand (behalve de overheden) is speciaal uitgenodigd.

Rein van Wijk: SInds korte tijd woonachtig in ODD aan Boterdiep OZ (witte huis)Vraag: wat komt er nog op ons af?

Peter Knol (PK): In het verleden gekozen voor ‘shared space’ is er wel geëvalueerd? 

Freddy Bouwland (FB): Het agrarisch verkeer is veel te groot en ze rijden veel te hard (Dit wordt door veel anderen herkend: Bedumerweg, Stadsweg, Achterweg)

Jan Henk Hazelaar (JHH): De noodoplossing op de Achterweg door het aanbrengen van een versmalling in de vorm van een ‘zigzag’ heeft goed geholpen (als ‘ie niet aan de kant werd gezet door weggebruikers…) Wat gaat er in de toekomst gebeuren?

Jacobien Mansholt (JM):  Vanwege de aanleg van de woonwijk Munster (in Winsum) is er veel overlast van bouwverkeer, de tom-tom wijst de route aan over ODD en de Achterweg, Trekweg.

Tom Modderkolk (TM) woont sinds 2019  aan de Winsumerweg, erg tegengevallen, teveel (vracht) verkeer, te hoge snelheid, is er een structureel  concept (plan) om dit voor ODD aan te pakken? Wordt er aan gedragsbeïnvloeding gedaan? Hoe denken Provincie en Gemeente hierover? Volgens de verwachtingen zal het aantal verkeersbewegingen in 10 jaar stijgen van 3000 naar 4000 per dag, wordt het niet tijd voor een rondweg?

Dochter Boverhof (namens haar moeder) (DB): Het verkeer staat voortdurend vast en dat is al jaren zo, mijn vader regelde het verkeer verkleed in een berenpak, er zit geen beweging in en waarom duurt het allemaal zo lang? De stoepen in het centrum zijn niet begaanbaar voor rollators (zie ook de brief van Riekje voorgelezen door Afiena) of met kinderwagens. (en ze had een opmerking over parkeergelegenheid maar wilde ze die nou juist uitbreiden of juist opheffen??)

JM vraagt om uitleg over verleden bijvoorbeeld wat is er allemaal al gedaan? Wat is ‘shared space’ etc met name voor nieuwe inwoners. BH meldt dat de avond anders opgezet is, de Verkeerscie (VC) komt na de pauze aan het woord.

Johannes vd Helm : verkeersoverlast op de Warfumerweg (centrum dorp) is erg groot: zwaar en groot verkeer rijdt over de stoep (waar geen paaltjes oid staan) chauffeurs zetten  de vuilcontainers aan de kant (soms zelfs in de tuinen) maar zetten ze niet weer terug… ook hij geeft aan dat de routeplanner in veel gevallen de boosdoener is.

Ruurd Visscher (RV); De nieuwe oostelijke rondweg rond Bedum (Melkweg) gaat negatief effect hebben voor ODD, Haal de doorgaande routes eruit door 1 spoorwegovergang in Bedum (spoor Bedum Delfzijl) en 1 overgang in Winsum (spoor Winsum – Eemshaven) te sluiten. Hiermee haal je voor een deel het doorgaand verkeer eruit en dwing je hen naar de Eemshavenweg cq de N361 ipv over ODD.

Twee heren van het bestuur van de Jachthaven: maken ons zorgen over de toegankelijkheid van de Jachthaven voor nooddiensten en de borden 30 km leiden niet tot snelheidsmatiging ook de Warfumerweg is een racebaan. We pleiten voor een rondweg.

Kristof: Ik maak me grote zorgen over de veiligheid; onze zoon kan niet zelfstandig oversteken of op stoep/tuin spelen. Maar ook over de toegankelijkheid van ODD, de luchtkwaliteit, kortom het woongenot is in gevaar. Ook geeft hij de routeplanner als oorzaak aan en pleit voor een rondweg.

Annemieke Neuteboom : aantasting woonplezier door teveel verkeer maar vooral te hoge snelheid, moeizaam contact met Provincie door de interne structuur met voor elke weg een andere ambtenaar, het gevoel om niet serieus genomen te worden, veel last van trillingen door de valse til (Bedumerweg) en de beschadigingen, maanden in touw om iemand er naar te laten kijken, toenemende agressie (de steen) als inwoner geen bescherming door de gemeente. Geen vertrouwen meer.

Menna Dijkema : Afgenomen woongenot door het vele verkeer, trillingen in huis & schade niet door aardbevingen maar door verkeer. 

PK: putdeksels (oneffenheid in de weg) zorgen voor veel overlast (trillingen) Dit wordt door het hele dorp beaamd (meerdere problemen) Gooi de 30 km er maar af dan rijden ze misschien 50 alles beter dan op dit moment (veel last van de ‘verkeershufters’ ) ook dat wordt door aanwezigen herkend.

Iemand ?? De flyers en de inspanning om ‘iets’ op het wegdek aan te brengen (de actie ‘veilig (t)huis)’) wordt als overbodig en zelfs als heel irritant aangemerkt.

Yvonne Veldman:  geeft de zaal complimenten voor de rustige conversatie!

Kees Bonestro : melkveehouder aan de Winsumerweg vraagt aandacht voor de onoverzichtelijke bochten waar hij met zijn grote tractor en aanhanger doorheen moet manoevreren. Is bereid mee te denken en praten over (agrarisch) verkeer in ODD.

TM: Hele dorp betrekken bij het zoeken naar oplossingen voor de verkeersproblematiek, hij verwijst naar de ‘dorpsdemocratie’

Marte Zwierstra: de omleidingen in de afgelopen zomers hebben de verkeerssituatie in ODD onder een vergrootglas gelegd. De problemen zijn te groot en deze verkeersstroom past niet in ODD. We liggen centraal in de provincie maar de overheden stemmen hun plannen niet op elkaar af. Wat zijn de alternatieven?

JHH: Sluit aan bij het ‘putten-probleem’ op de Achterweg vooral overlast als daar zwaar verkeer overheen komt (RMO’s) De hele situatie ontneemt erg veel woonplezier.

Lolke Weegenaar (LW) komt met 2 mogelijke oplossingen: verplaats in de kom van het dorp ‘het Regthuys’ hij weet er wel een mooie locatie voor, zo ontstaat er ruimte. Maak vanuit de richting van Winsum een lus om het dorp waardoor er een verkeersplein aangelegd kan worden ten noorden van het Onderdamster Bos.

Pauze

Harry vd Berg (HvdB): Geeft de overlast op de Stadweg aan, sluipverkeer en veel te hoge snelheid, twee straten met voorrand van rechts dat daar nog geen ernstig ongeluk is ontstaan is een raadsel.

Afiena voert het woord namens de VC en leest 2 brieven voor, namens Riekje Bisschop en Anton & Henriëtte Kamminga. Er wordt geappladiseerd als ondersteuning van de briefschrijvers maar ook voor de inspanningen van de VC. Afiena roept bewoners op om  de VC te komen versterken.

Fleur Gräper  (FG) (Gedeputeerde Provincie, oa verkeer): dank voor uitnodiging en blij met het delen van de emoties die er in ODD leven. Dit was nodig om wakker te worden en bewust te worden van de problemen die hier spelen. In 2019 al duidelijk dat er voor 2020 van te voren acties ingezet moesten worden, bijvoorbeeld de inzet van de verkeersregelaars. De grote verkeersstroom mag niet de norm zijn maar is wèl het vergrootglas zoals gezegd werd. We moeten kijken naar de routeplanners, in gesprek met bedrijven om de problematiek onder de aandacht te brengen. Ambtenaren van Provincie en Gemeente moeten beter samenwerken, als 1 team. We gaan zaken beter afstemmen en op korte termijn de concrete problemen als putten, onregelmatigheden in het wegdek aanpakken maar ook het effect van de ‘valse tillen’ onderzoeken. Hartelijk dank voor uw openhartigheid.

Eltjo Dijkema  (ED) (wethouder oa verkeer gemeente het Hogeland): waardering voor de openheid, de emotie en de rust waarmee u ons informeert. ODD is prachtig dorp, ondanks dat u het niet merkt is er toch veel afstemming achter de schermen. We gaan afspraken maken om de problemen te verminderen, zullen de putdeksels (etc) aanpakken en in 2020/2021 gaan we alle gemeentelijke wegen bekijken en alle problemen inventariseren.

LW: De persoonlijke interesse van Provincie en Gemeente is fijn maar ‘we gaan ernaar kijken’ is veel te vrijblijvend. Op zo kort mogelijke termijn moet er geld uitgetrokken worden voor de uitvoering van een uitgebreid verkeersonderzoek door een onafhankelijk ingenieursbureau!

BH geeft aan dat de betrokkenheid van de overheden steun zou moeten hebben..

Er is ‘gemor’ in de zaal…

HdV: Maar het kan toch niet zo zijn dat we in de zomervakantie van 2021 opnieuw deze verkeersoverlast hebben? Niet nogmaals, niet opnieuw! En de bestuurders van de landbouwwerktuigen moeten worden aangesproken op hun fatsoen. 

VC:  we hebben als VC meerdere malen contact gehad met ondernemers zoals Wieringa, die onderschrijven ook het zich houden aan de snelheid en spreekt daar zijn medewerkers op aan maar…

IJsbrand de Boer: Ik wil wel even zeggen dat er geen RMO meer te hard rijdt in het dorp nadat ze aangesproken zijn op hun snelheid (…. Van meerdere kanten komt hierop de opmerking dat dit niet klopt en er zeker nog vaak te hard gereden wordt, Middelstumerweg/Bedumerweg)

TM: Wat zijn nu de concrete plannen, hoe gaat het in 2021 en verder? Wat is de verdere visie?

FG: We kunnen geen toezeggingen doen, we willen geen valse hoop oproepen. Op de korte- en middellange termijn spelen er veel plannen die effect zullen hebben op de verkeersstromen in en rond ODD, denk aan de aanleg van een tunnel onder het spoor in Winsum en ‘het kortsluit pootje’, de Melkweg etc. We willen bekijken wat de effecten voor ODD zijn. Weet dat er geld gereserveerd is voor mogelijke aanpassingen in ODD (schrijver dezes… ja 1 miljoen…!!?) 

Jan Mulder: Wonen in de Beckeringhstraat geen overlast maar we zijn solidair! Verwijst naar de financiering van de rondweg in Mensingeweer als optie voor ODD.

RV: Een groepering nog niet genoemd nl de automobilisten die niet anders kunnen dan over ODD rijden omdat ze hier moeten zijn.

JHH: Het is frustrerend dat er geen plan is. Op welk moment is er een vervolgafspraak?

FG: Voor de lange termijn kan ik niets toezeggen maar als u er op staat dan kunnen we afspreken dat we elkaar opnieuw zien voor de Kerst en dat dan de concrete zaken aangepakt zijn (putdeksels, tillen, kapotte straatverlichting etc) Verder kan ik niet gaan. We moeten eerst alles in kaart brengen. Over Mensingeweer: dit is een onderdeel van de hoofd ontsluitingsroute door de Provincie (de N361) dus vandaar de keuze die er gemaakt is voor een rondweg. Voor ODD geldt dat niet en dat willen we dus ook niet, U ligt niet aan de hoofdroute. We investeren in omliggende wegen in de hoop dat daardoor ODD ontlast wordt.

TM : Er moet NU een concrete start gemaakt worden! Begin er NU mee want het duurt allemaal al zolang..

DB: hoe zit het met de waardevermindering van huizen in ODD? 

ED: Ook in ODD is sprake van waardestijging en worden huizen snel verkocht. We gaan eerst de gemeentelijke wegen in kaart brengen zoals gezegd. Dan brengen we prioriteiten aan. Aan de verhuftering van de verkeersdeelnemers kunnen we niet veel doen, de nette rijders vormen geen probleem. We zullen oude plannen nog eens bekijken met onze nieuwe inzichten. 

JHH:  we worden met een kluitje in het riet gestuurd. Wat hebben de verkeerstellingen aan de Achterweg opgeleverd?

VC: Afiena vertelt over laatste toezeggingen van de oude gemeente Bedum, daar komen de verkeerstellingen op de gemeentewegen vandaan, in kaart brengen wat de 0 situatie is met name in het licht van de bouw van de huizen in Munster.  

FB: Jammer genoeg zijn de kabels kapotgesneden..

ED: Er kan opnieuw geteld worden.

Er ontstaat een wat warrige discussie over wel of niet doorgaande routes op de Provinciale kaart van Groningen,  Dethmer licht dit toe. 

Verder zijn er nog de suggesties voor korte termijnoplossingen: Zo snel mogelijk het plaatsen van ‘slimme’ stoplichten en veel meer handhaven.

De dochter van vd Leest (in ODD geboren en nu tijdelijk woonachtig in het huis van haar ouders) twijfelt aan de mogelijkheden om de verkeersproblemen bij de brug op te lossen; opstoppingen waren er altijd al maar nu loopt het vast!

BH sluit de avond af, dankt alle aanwezigen en we zien elkaar terug in december!

Annemieke C.W. Neuteboom

ODD 20 september 2020

Hoe beperken we de overlast van het extra verkeer door ons dorp tijdens de wegafsluiting van de provinciale weg bij Sauwerd zomer 2020?!

In opdracht van de Provincie wordt de weg tussen Stad en Winsum vernieuwd. De werkzaamheden zijn verspreid over drie zomers parallel aan de schoolvakanties van zes weken. Tijdens de uitvoering wordt de weg geheel afgesloten. Het verkeer wordt over verschillende routes omgeleid. In de voorbije zomer was de uitvoering van de eerste fase bij Adorp en werd ons toch al zwaar belaste dorp geconfronteerd met zeer veel extra verkeer.
Maandag 28 oktober spraken wij ( Menna Dijkema, Afiena Benthem, Jan t Mannetje) als verkeerswerkgroep Onderdendam met twee ambtenaren van de Provincie en een vertegenwoordiger van de aannemer die het werk bij Adorp heeft uitgevoerd. De aannemer was ook verantwoordelijk voor het plaatsen van de omleidingsborden.
Ons doel van het gesprek was , om terugkijkend op de ervaringen van dit jaar, de Provincie te overtuigen van verdere maatregelen om de overlast voor Onderdendam zoveel als mogelijk te beperken. Wij verwachten dat de afsluiting bij Sauwerd een grotere stroom dan dit jaar aan extra verkeer zal veroorzaken.
Wij hebben als eerste met nadruk gevraagd of een gehele afsluiting van de weg niet voorkomen kan worden door eerst één helft van de weg aan te pakken en daarna de andere helft. Het antwoord was dat dit in de dorpskern van Adorp niet mogelijk was en ook in de dorpskern van Sauwerd niet mogelijk is. De totale breedte van weg, fiets en voetpad is te smal voor een gesplitste uitvoering . Er is te weinig ruimte voor een veilig werken voor de wegwerkers en ook onvoldoende voor de veiligheid van het passerende verkeer. De toelichting overtuigde ons.
Vervolgens hebben wij de volgende voorstellen gedaan en toegelicht . Ook de vertegenwoordiger van de aannemer deed goede suggesties. In willekeurige volgorde:
= verkeersregelaars, ook in het weekend en van 6 tot 20 uur
= in de berichtgeving in de regionale kranten ook een publiekscampagne voor langzaam rijden door Onderdendam. “U bent gast in het dorp”.
= ruim voor het inrijden van het dorp de snelheid afremmen door het plaatsen van tijdelijke wegversmallingen
= op de strategische plekken voor de omleidingsborden speciale matrix borden plaatsen, waarop bijvoorbeeld informatie voor vrachtwagens om Onderdendam te mijden en voor actuele informatie . Ook bewoners van Onderdendam betrekken bij het kiezen van de plaatsen van de borden.
= extra aandacht voor het voorkomen van extra sluipverkeer over Stadsweg en Achterweg.
= publieksactie om OV gebruik te stimuleren , OV gratis of met flinke korting. Niet alleen voor de bus maar ook voor de trein vanaf Winsum naar Stad.
Wij vroegen ook om extra aandacht van de Politie voor het handhaven van de 30 km. Maar de Provincie is geen opdrachtgever van de Politie. Hier zullen we zelf actie moeten ondernemen via de Gemeente Hogeland.

Er is afgesproken dat wij van de Provincie binnen afzienbare tijd een antwoord krijgen op onze voorstellen.
Afiena Benthem, Menna Dijkema , Jan ‘t Mannetje