Werkgroep Verkeer

Verkeersavond donderdag 10 september 2020 Dorpshuis

Aanwezigen: zie aanmeldingslijst in bezit van de Verkeerscommissie (VC)

Opening door Bert Helmholt (BH) de gespreksleider van de avond. Samen met Menna loopt hij rond met een microfoon (‘talking stick’) 

Het gaat om het delen van gevoelens en informatie naar aanleiding van een zomer vol verkeersomleidingen door het dorp Onderdendam. Fijn dat u in grote getalen bent gekomen vertegenwoordiging uit alle straten en geledingen en jong en oud.

Hanneke de Vries (HdV): is de familie Wieringa ook uitgenodigd? BH legt uit dat iedereen zich kon aanmelden die het Nijsjoagertje leest maar niemand (behalve de overheden) is speciaal uitgenodigd.

Rein van Wijk: SInds korte tijd woonachtig in ODD aan Boterdiep OZ (witte huis)Vraag: wat komt er nog op ons af?

Peter Knol (PK): In het verleden gekozen voor ‘shared space’ is er wel geëvalueerd? 

Freddy Bouwland (FB): Het agrarisch verkeer is veel te groot en ze rijden veel te hard (Dit wordt door veel anderen herkend: Bedumerweg, Stadsweg, Achterweg)

Jan Henk Hazelaar (JHH): De noodoplossing op de Achterweg door het aanbrengen van een versmalling in de vorm van een ‘zigzag’ heeft goed geholpen (als ‘ie niet aan de kant werd gezet door weggebruikers…) Wat gaat er in de toekomst gebeuren?

Jacobien Mansholt (JM):  Vanwege de aanleg van de woonwijk Munster (in Winsum) is er veel overlast van bouwverkeer, de tom-tom wijst de route aan over ODD en de Achterweg, Trekweg.

Tom Modderkolk (TM) woont sinds 2019  aan de Winsumerweg, erg tegengevallen, teveel (vracht) verkeer, te hoge snelheid, is er een structureel  concept (plan) om dit voor ODD aan te pakken? Wordt er aan gedragsbeïnvloeding gedaan? Hoe denken Provincie en Gemeente hierover? Volgens de verwachtingen zal het aantal verkeersbewegingen in 10 jaar stijgen van 3000 naar 4000 per dag, wordt het niet tijd voor een rondweg?

Dochter Boverhof (namens haar moeder) (DB): Het verkeer staat voortdurend vast en dat is al jaren zo, mijn vader regelde het verkeer verkleed in een berenpak, er zit geen beweging in en waarom duurt het allemaal zo lang? De stoepen in het centrum zijn niet begaanbaar voor rollators (zie ook de brief van Riekje voorgelezen door Afiena) of met kinderwagens. (en ze had een opmerking over parkeergelegenheid maar wilde ze die nou juist uitbreiden of juist opheffen??)

JM vraagt om uitleg over verleden bijvoorbeeld wat is er allemaal al gedaan? Wat is ‘shared space’ etc met name voor nieuwe inwoners. BH meldt dat de avond anders opgezet is, de Verkeerscie (VC) komt na de pauze aan het woord.

Johannes vd Helm : verkeersoverlast op de Warfumerweg (centrum dorp) is erg groot: zwaar en groot verkeer rijdt over de stoep (waar geen paaltjes oid staan) chauffeurs zetten  de vuilcontainers aan de kant (soms zelfs in de tuinen) maar zetten ze niet weer terug… ook hij geeft aan dat de routeplanner in veel gevallen de boosdoener is.

Ruurd Visscher (RV); De nieuwe oostelijke rondweg rond Bedum (Melkweg) gaat negatief effect hebben voor ODD, Haal de doorgaande routes eruit door 1 spoorwegovergang in Bedum (spoor Bedum Delfzijl) en 1 overgang in Winsum (spoor Winsum – Eemshaven) te sluiten. Hiermee haal je voor een deel het doorgaand verkeer eruit en dwing je hen naar de Eemshavenweg cq de N361 ipv over ODD.

Twee heren van het bestuur van de Jachthaven: maken ons zorgen over de toegankelijkheid van de Jachthaven voor nooddiensten en de borden 30 km leiden niet tot snelheidsmatiging ook de Warfumerweg is een racebaan. We pleiten voor een rondweg.

Kristof: Ik maak me grote zorgen over de veiligheid; onze zoon kan niet zelfstandig oversteken of op stoep/tuin spelen. Maar ook over de toegankelijkheid van ODD, de luchtkwaliteit, kortom het woongenot is in gevaar. Ook geeft hij de routeplanner als oorzaak aan en pleit voor een rondweg.

Annemieke Neuteboom : aantasting woonplezier door teveel verkeer maar vooral te hoge snelheid, moeizaam contact met Provincie door de interne structuur met voor elke weg een andere ambtenaar, het gevoel om niet serieus genomen te worden, veel last van trillingen door de valse til (Bedumerweg) en de beschadigingen, maanden in touw om iemand er naar te laten kijken, toenemende agressie (de steen) als inwoner geen bescherming door de gemeente. Geen vertrouwen meer.

Menna Dijkema : Afgenomen woongenot door het vele verkeer, trillingen in huis & schade niet door aardbevingen maar door verkeer. 

PK: putdeksels (oneffenheid in de weg) zorgen voor veel overlast (trillingen) Dit wordt door het hele dorp beaamd (meerdere problemen) Gooi de 30 km er maar af dan rijden ze misschien 50 alles beter dan op dit moment (veel last van de ‘verkeershufters’ ) ook dat wordt door aanwezigen herkend.

Iemand ?? De flyers en de inspanning om ‘iets’ op het wegdek aan te brengen (de actie ‘veilig (t)huis)’) wordt als overbodig en zelfs als heel irritant aangemerkt.

Yvonne Veldman:  geeft de zaal complimenten voor de rustige conversatie!

Kees Bonestro : melkveehouder aan de Winsumerweg vraagt aandacht voor de onoverzichtelijke bochten waar hij met zijn grote tractor en aanhanger doorheen moet manoevreren. Is bereid mee te denken en praten over (agrarisch) verkeer in ODD.

TM: Hele dorp betrekken bij het zoeken naar oplossingen voor de verkeersproblematiek, hij verwijst naar de ‘dorpsdemocratie’

Marte Zwierstra: de omleidingen in de afgelopen zomers hebben de verkeerssituatie in ODD onder een vergrootglas gelegd. De problemen zijn te groot en deze verkeersstroom past niet in ODD. We liggen centraal in de provincie maar de overheden stemmen hun plannen niet op elkaar af. Wat zijn de alternatieven?

JHH: Sluit aan bij het ‘putten-probleem’ op de Achterweg vooral overlast als daar zwaar verkeer overheen komt (RMO’s) De hele situatie ontneemt erg veel woonplezier.

Lolke Weegenaar (LW) komt met 2 mogelijke oplossingen: verplaats in de kom van het dorp ‘het Regthuys’ hij weet er wel een mooie locatie voor, zo ontstaat er ruimte. Maak vanuit de richting van Winsum een lus om het dorp waardoor er een verkeersplein aangelegd kan worden ten noorden van het Onderdamster Bos.

Pauze

Harry vd Berg (HvdB): Geeft de overlast op de Stadweg aan, sluipverkeer en veel te hoge snelheid, twee straten met voorrand van rechts dat daar nog geen ernstig ongeluk is ontstaan is een raadsel.

Afiena voert het woord namens de VC en leest 2 brieven voor, namens Riekje Bisschop en Anton & Henriëtte Kamminga. Er wordt geappladiseerd als ondersteuning van de briefschrijvers maar ook voor de inspanningen van de VC. Afiena roept bewoners op om  de VC te komen versterken.

Fleur Gräper  (FG) (Gedeputeerde Provincie, oa verkeer): dank voor uitnodiging en blij met het delen van de emoties die er in ODD leven. Dit was nodig om wakker te worden en bewust te worden van de problemen die hier spelen. In 2019 al duidelijk dat er voor 2020 van te voren acties ingezet moesten worden, bijvoorbeeld de inzet van de verkeersregelaars. De grote verkeersstroom mag niet de norm zijn maar is wèl het vergrootglas zoals gezegd werd. We moeten kijken naar de routeplanners, in gesprek met bedrijven om de problematiek onder de aandacht te brengen. Ambtenaren van Provincie en Gemeente moeten beter samenwerken, als 1 team. We gaan zaken beter afstemmen en op korte termijn de concrete problemen als putten, onregelmatigheden in het wegdek aanpakken maar ook het effect van de ‘valse tillen’ onderzoeken. Hartelijk dank voor uw openhartigheid.

Eltjo Dijkema  (ED) (wethouder oa verkeer gemeente het Hogeland): waardering voor de openheid, de emotie en de rust waarmee u ons informeert. ODD is prachtig dorp, ondanks dat u het niet merkt is er toch veel afstemming achter de schermen. We gaan afspraken maken om de problemen te verminderen, zullen de putdeksels (etc) aanpakken en in 2020/2021 gaan we alle gemeentelijke wegen bekijken en alle problemen inventariseren.

LW: De persoonlijke interesse van Provincie en Gemeente is fijn maar ‘we gaan ernaar kijken’ is veel te vrijblijvend. Op zo kort mogelijke termijn moet er geld uitgetrokken worden voor de uitvoering van een uitgebreid verkeersonderzoek door een onafhankelijk ingenieursbureau!

BH geeft aan dat de betrokkenheid van de overheden steun zou moeten hebben..

Er is ‘gemor’ in de zaal…

HdV: Maar het kan toch niet zo zijn dat we in de zomervakantie van 2021 opnieuw deze verkeersoverlast hebben? Niet nogmaals, niet opnieuw! En de bestuurders van de landbouwwerktuigen moeten worden aangesproken op hun fatsoen. 

VC:  we hebben als VC meerdere malen contact gehad met ondernemers zoals Wieringa, die onderschrijven ook het zich houden aan de snelheid en spreekt daar zijn medewerkers op aan maar…

IJsbrand de Boer: Ik wil wel even zeggen dat er geen RMO meer te hard rijdt in het dorp nadat ze aangesproken zijn op hun snelheid (…. Van meerdere kanten komt hierop de opmerking dat dit niet klopt en er zeker nog vaak te hard gereden wordt, Middelstumerweg/Bedumerweg)

TM: Wat zijn nu de concrete plannen, hoe gaat het in 2021 en verder? Wat is de verdere visie?

FG: We kunnen geen toezeggingen doen, we willen geen valse hoop oproepen. Op de korte- en middellange termijn spelen er veel plannen die effect zullen hebben op de verkeersstromen in en rond ODD, denk aan de aanleg van een tunnel onder het spoor in Winsum en ‘het kortsluit pootje’, de Melkweg etc. We willen bekijken wat de effecten voor ODD zijn. Weet dat er geld gereserveerd is voor mogelijke aanpassingen in ODD (schrijver dezes… ja 1 miljoen…!!?) 

Jan Mulder: Wonen in de Beckeringhstraat geen overlast maar we zijn solidair! Verwijst naar de financiering van de rondweg in Mensingeweer als optie voor ODD.

RV: Een groepering nog niet genoemd nl de automobilisten die niet anders kunnen dan over ODD rijden omdat ze hier moeten zijn.

JHH: Het is frustrerend dat er geen plan is. Op welk moment is er een vervolgafspraak?

FG: Voor de lange termijn kan ik niets toezeggen maar als u er op staat dan kunnen we afspreken dat we elkaar opnieuw zien voor de Kerst en dat dan de concrete zaken aangepakt zijn (putdeksels, tillen, kapotte straatverlichting etc) Verder kan ik niet gaan. We moeten eerst alles in kaart brengen. Over Mensingeweer: dit is een onderdeel van de hoofd ontsluitingsroute door de Provincie (de N361) dus vandaar de keuze die er gemaakt is voor een rondweg. Voor ODD geldt dat niet en dat willen we dus ook niet, U ligt niet aan de hoofdroute. We investeren in omliggende wegen in de hoop dat daardoor ODD ontlast wordt.

TM : Er moet NU een concrete start gemaakt worden! Begin er NU mee want het duurt allemaal al zolang..

DB: hoe zit het met de waardevermindering van huizen in ODD? 

ED: Ook in ODD is sprake van waardestijging en worden huizen snel verkocht. We gaan eerst de gemeentelijke wegen in kaart brengen zoals gezegd. Dan brengen we prioriteiten aan. Aan de verhuftering van de verkeersdeelnemers kunnen we niet veel doen, de nette rijders vormen geen probleem. We zullen oude plannen nog eens bekijken met onze nieuwe inzichten. 

JHH:  we worden met een kluitje in het riet gestuurd. Wat hebben de verkeerstellingen aan de Achterweg opgeleverd?

VC: Afiena vertelt over laatste toezeggingen van de oude gemeente Bedum, daar komen de verkeerstellingen op de gemeentewegen vandaan, in kaart brengen wat de 0 situatie is met name in het licht van de bouw van de huizen in Munster.  

FB: Jammer genoeg zijn de kabels kapotgesneden..

ED: Er kan opnieuw geteld worden.

Er ontstaat een wat warrige discussie over wel of niet doorgaande routes op de Provinciale kaart van Groningen,  Dethmer licht dit toe. 

Verder zijn er nog de suggesties voor korte termijnoplossingen: Zo snel mogelijk het plaatsen van ‘slimme’ stoplichten en veel meer handhaven.

De dochter van vd Leest (in ODD geboren en nu tijdelijk woonachtig in het huis van haar ouders) twijfelt aan de mogelijkheden om de verkeersproblemen bij de brug op te lossen; opstoppingen waren er altijd al maar nu loopt het vast!

BH sluit de avond af, dankt alle aanwezigen en we zien elkaar terug in december!

Annemieke C.W. Neuteboom

ODD 20 september 2020

Hoe beperken we de overlast van het extra verkeer door ons dorp tijdens de wegafsluiting van de provinciale weg bij Sauwerd zomer 2020?!

In opdracht van de Provincie wordt de weg tussen Stad en Winsum vernieuwd. De werkzaamheden zijn verspreid over drie zomers parallel aan de schoolvakanties van zes weken. Tijdens de uitvoering wordt de weg geheel afgesloten. Het verkeer wordt over verschillende routes omgeleid. In de voorbije zomer was de uitvoering van de eerste fase bij Adorp en werd ons toch al zwaar belaste dorp geconfronteerd met zeer veel extra verkeer.
Maandag 28 oktober spraken wij ( Menna Dijkema, Afiena Benthem, Jan t Mannetje) als verkeerswerkgroep Onderdendam met twee ambtenaren van de Provincie en een vertegenwoordiger van de aannemer die het werk bij Adorp heeft uitgevoerd. De aannemer was ook verantwoordelijk voor het plaatsen van de omleidingsborden.
Ons doel van het gesprek was , om terugkijkend op de ervaringen van dit jaar, de Provincie te overtuigen van verdere maatregelen om de overlast voor Onderdendam zoveel als mogelijk te beperken. Wij verwachten dat de afsluiting bij Sauwerd een grotere stroom dan dit jaar aan extra verkeer zal veroorzaken.
Wij hebben als eerste met nadruk gevraagd of een gehele afsluiting van de weg niet voorkomen kan worden door eerst één helft van de weg aan te pakken en daarna de andere helft. Het antwoord was dat dit in de dorpskern van Adorp niet mogelijk was en ook in de dorpskern van Sauwerd niet mogelijk is. De totale breedte van weg, fiets en voetpad is te smal voor een gesplitste uitvoering . Er is te weinig ruimte voor een veilig werken voor de wegwerkers en ook onvoldoende voor de veiligheid van het passerende verkeer. De toelichting overtuigde ons.
Vervolgens hebben wij de volgende voorstellen gedaan en toegelicht . Ook de vertegenwoordiger van de aannemer deed goede suggesties. In willekeurige volgorde:
= verkeersregelaars, ook in het weekend en van 6 tot 20 uur
= in de berichtgeving in de regionale kranten ook een publiekscampagne voor langzaam rijden door Onderdendam. “U bent gast in het dorp”.
= ruim voor het inrijden van het dorp de snelheid afremmen door het plaatsen van tijdelijke wegversmallingen
= op de strategische plekken voor de omleidingsborden speciale matrix borden plaatsen, waarop bijvoorbeeld informatie voor vrachtwagens om Onderdendam te mijden en voor actuele informatie . Ook bewoners van Onderdendam betrekken bij het kiezen van de plaatsen van de borden.
= extra aandacht voor het voorkomen van extra sluipverkeer over Stadsweg en Achterweg.
= publieksactie om OV gebruik te stimuleren , OV gratis of met flinke korting. Niet alleen voor de bus maar ook voor de trein vanaf Winsum naar Stad.
Wij vroegen ook om extra aandacht van de Politie voor het handhaven van de 30 km. Maar de Provincie is geen opdrachtgever van de Politie. Hier zullen we zelf actie moeten ondernemen via de Gemeente Hogeland.

Er is afgesproken dat wij van de Provincie binnen afzienbare tijd een antwoord krijgen op onze voorstellen.
Afiena Benthem, Menna Dijkema , Jan ‘t Mannetje