NUT

Maatschappij tot het Nut van het Algemeen
departement Onderdendam

  1. Doelstelling

Het departement Onderdendam is een vereniging met statuten die zijn opgemaakt d.d. 27 mei 1994. De vereniging stelt zich ten doel, in overeenkomst met de doelstelling van de Maatschappij, het welzijn, in de ruimste zin, van individu en samenleving te bevorderen. Zij gaat daarbij uit van een gezindheid tot dienstverlening aan de medemens en van de onafhankelijkheid van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard. Alle activiteiten van het departement zijn gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk.

  1. Organisatie

Het departement Onderdendam is lid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het departement is een vereniging met leden. Jaarlijks houdt het departement een Algemene Ledenvergadering waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en activiteiten van het afgelopen jaar en het beleid voor het volgende jaar/jaren wordt vastgesteld.

  1. Activiteiten

De activiteiten van het departement zijn de volgende;

– het verbeteren van de leefbaarheid in Onderdendam door in samenwerking met collega-organisaties culturele evenementen voor haar leden en niet-leden te organiseren.

– het financieel mogelijk maken van het organiseren van educatieve activiteiten zoals lezingen en/of cursussen voor leden en niet-leden in Onderdendam.

– het stimuleren van versterkende maatregelen van de cultureel historische waarden in en om Onderdendam.

  1. Inkomsten

De inkomsten van het departement bestaan uit:

  1. de contributies van de leden;
  2. de revenuen van het eigen vermogen;
  3. pachtinkomsten;
  4. giften.
  5. Financieel beheer

Het dagelijks beheer van de geldmiddelen van het departement is opgedragen aan de penningmeester. Het departementsbestuur regelt de taken en bevoegdheden van de penningmeester.

De gelden van het departement worden beheerd / belegd op een wijze waarbij de liquiditeit, soliditeit en rendement is gewaarborgd en het vermogen in stand wordt gehouden. Ter bevordering van de doelstelling en de werkzaamheid van het departement, kunnen in beperkte mate uit het vermogen van het departement, mits dit, gelet op andere belangen, van voldoende omvang is, geldleningen worden verstrekt of giften worden verstrekt aan derden.

Bestuur en bereikbaarheid departement

Voorzitter: P.A. Knol, Middelstumerweg 10 9959 TC Onderdendam.
Penningmeester: D. Jonkhoff, Boterdiep OZ 1 9959 PM Onderdendam.
Secretaris: M. Zwiersta, Bedumerweg 40, 9959 PG Onderdendam.
Bestuurslid: R. Kotterer, Warffumerweg 23, 9959 TE, Onderdendam.

Website: www. onderdendam.com, link naar NUT

Emailadres: nutonderdendam@gmail.com